โรคถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมปอดโป่งพอง เกือบทั้งหมดเป็นผลจากการ ที่เราหายใจเอามลภาวะ ที่เป็นพิษ ซึ่งอาจอยู่ในรูปก๊าซ หรือฝุ่นเข้าไป ทำให้มีการอักเสบ และมีการทำลาย ระบบทางเดินหายใจคือ หลอดลมและปอด

โรคถุงลมปอดโป่งพอง โรคนี้เกือบทั้งหมดจะเกิดร่วมกัน ผู้ป่วยบางรายอาจมีหลอดลมอักเสบมากกว่า แต่บางรายอาจมีถุงลมปอดโป่งพองมากกว่า น้อยรายที่จะเกิดเพียงอย่างเดียว ทางการแพทย์จึงมักเรียกรวมกันว่า โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคนี้พบบ่อยมาก

ในสหรัฐฯ มีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 10 ล้านคน และมีผู้ป่วยอีก 24 ล้านคน ที่มีผลการตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติ โรคนี้มีอัตราตายสูงเป็นอันดับ 4 เมื่อเทียบกับโรคอื่น ประมาณ 80- 90% ของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ในประเทศไทย

โรคนี้ก็เป็นโรคที่พบบ่อยมาก ดังจะเห็นได้ว่าโรงงานผลิตบุหรี่ของเรามีกิจการดี เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่นอกจากมีสวัสดิการ ต่อพนักงานอย่างดีแล้ว ยังทำเงินให้แก่รัฐบาลปีละมากๆ และทำท่าว่า ถ้าถูกนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ แม้จะมีการรณรงค์ ให้งดบุหรี่

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง

หลีกเลี่ยงการหายใจเอาสารมลภาวะเป็นพิษเข้าไป โดยเฉพาะการงดสูบบุหรี่

การประเมินความรุนแรงของโรคเพื่อให้การรักษาที่เหมาะสม

การตรวจและรักษาโรคร่วมอื่นๆที่อาจเกิดร่วมด้วย เช่น โรคหัวใจ

โภชนาการและน้ำหนักตัวที่เหมาะสม

สุขภาพทางจิตใจของผู้ป่วย

การฟื้นฟูสมรรถภาพของปอดและของร่างกายทั้งหมด

การป้องกันและรักษาอาการกำเริบของโรคแต่เนิ่นๆ

การสอนผู้ป่วยให้เข้าใจถึงโรคและการช่วยเหลือตัวเองได้

การสอนญาติให้เข้าใจเพื่อช่วยเหลือดูแลอาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

Emphysema Almost all as a result of That we breathe in, toxic pollution that may be in the form of gases Or dust in Causing inflammation And there is destruction The respiratory system is the trachea and lungs.

Almost all diseases occur together. Some patients may have more bronchitis. But some people may have more emphysema.

Very few will be born alone. Medical, therefore often referred to collectively as Chronic obstructive bronchitis This disease is very common.

There are approximately 10 million patients in the United States and 24 million patients with abnormal lung function tests. This disease has the highest mortality rate, compared to other diseases, about 80-90% of patients with this disease. Related to smoking in Thailand

This disease is a very common disease. As can be seen that our cigarette factory has a good business Is a state enterprise Which aside from having welfare To the employees well Still making a lot of money for the government each year and pretending that if it is put on the stock market Despite the campaign to stop smoking

Ways to prevent emphysema

Avoid breathing in toxic pollutants. Especially to stop smoking

Assessing the severity of the disease to provide appropriate treatment.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube
แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันตัวเองที่ผิดปกติ ส่งผลให้เส้นประสาทของเราที่เคยทำงานปกติ ทำงานผิดพลาด ไม่สามารถส่งสัญญาณได้ จึงเกิดอาการอ่อนแรงที่กล้ามเนื้อต่างๆ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

กลุ่มเสี่ยงคนที่จะเกิด โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
กลุ่มที่มักพบการเกิดโรคบ่อยจะแบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ คือในกลุ่มที่มีอายุน้อย..มักเป็นเพศหญิง โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 20-40 ปี และในกลุ่มที่มีอายุมาก…มักเป็นเพศชาย โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 50-70 ปี

สัญญาณเตือน เสี่ยงเป็น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
หนังตาตก มองเห็นภาพซ้อน
พูดและกลืนลำบาก
กล้ามเนื้ออ่อนแรง เช่น ยกแขนหวีผมไม่ได้ หรือ นั่งยองๆแล้วลุกขึ้นยืนลำบาก

การรักษาที่ดี การให้ยาและดูแลอย่างใกล้ชิด
ด้วยประสบการณ์ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะวินิจฉัยและวางแผนการรักษาคนไข้อย่างละเอียด ครอบคลุมอาการเจ็บป่วยของคนไข้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และติดตามผลการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่อง โดยแพทย์จะรักษาคนไข้ด้วยการ
ใช้ยาที่ทำให้กล้ามเนื้อมีแรงมากขึ้น
ใช้ยาปรับภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อกดภูมิคุ้มกันที่สร้างมาทำร้ายตัวเอง โดยมีการติดตามอาการและเฝ้าระวังภาวะโรคแทรกซ้อนอย่างใกล้ชิด
ให้คำแนะนำ สร้างกำลังใจ ไม่ให้คนไข้ท้อแท้ ด้วยนักกายภาพบำบัดและพยาบาลมืออาชีพ

วิธีการป้องกันโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ออกกำลังกายทุกวัน เพื่อป้องกันและฟื้นฟูอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
รับประทานยาตรงตามเวลา ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่อง
แจ้งแพทย์เรื่องโรคประจำตัวและยาที่ทานเป็นประจำเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด
พักผ่อนอย่างเพียงพอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

Muscular weakness Is a disorder in which the immune system is abnormal Resulting in our nerves that have been working normally, can not send signals. Resulting in weakness in various muscles If not treated properly, it may be fatal.


Risk groups of people who are born Muscular weakness The group that is most often found in the disease is divided into 2 age groups, which is in the younger group .. usually female. Between the ages of 20-40 years and in the older group usually male Between the ages of 50-70 years

Risk warning signs of muscle weakness Blurred vision, difficulty speaking and difficulty swallowing, such as lifting arms, combing hair, or squatting and difficulty standing up

Good treatment Providing medication and closely supervising the experience of medical professionals will diagnose and plan the treatment of patients thoroughly.

Covers illness of patients For maximum security And continuously monitor drug treatment results The doctor will treat patients by using drugs that strengthen muscles, use immunomodulatory drugs. In order to suppress the immune system that created itself By monitoring the symptoms and closely monitoring the complications, giving suggestions and encouraging patients not to be discouraged With physiotherapists and professional nurses

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า ที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันว่า โรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบี่ส์ไวรัส มีรูปร่างคล้ายกระสุนปืน เมื่อเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายคนหรือสัตว์แล้วจะเดินทางไปตามเส้นประสาทเข้าสู่สมอง ที่สำคัญ เมื่อเกิดอาการขึ้นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้

โรคพิษสุนัขบ้า ต้องเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้ป้องกันได้และสามารถทำให้หมดไปจากคนและสัตว์เลี้ยง ในหลายประเทศยังมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ที่ควบคุมโรคในสุนัขไม่ได้ ในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ.2006) กลุ่มสหวิชาชีพทั่วโรคได้ร่วมกันก่อตั้งองค์กรเพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ต่อมาได้มีการกำหนดให้มีวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกขึ้นในเดือนกันยายน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวต่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศร่วมสนับสนุน พร้อมใจกันกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

ชื่อของโรคทำให้เข้าใจกันผิดคิดว่าโรคนี้เกิดกับสุนัขเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วโรคนี้เกิดกับสัตว์เลือดอุ่นด้วย โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น แมว ชะนี ลิง กระรอก กระแต หนู ค้างคาว แม้แต่สัตว์เศรษฐกิจอย่าง วัว ควาย ม้า สุกร พบในตัวที่มีประวัติเคยถูกสุนัขบ้ากัดมาก่อน

การติดต่อ
สุนัขและแมวที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า สามารถแพร่เชื้อได้ทางน้ำลาย เพราะเชื้อจะออกมาในน้ำลายเป็นระยะตั้งแต่ 1 – 7 วันก่อนแสดงอาการจนกระทั่งตาย คนเราจะติดเชื้อนี้ก็ต่อเมื่อ

ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้กัดหรือข่วน

ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้เลียหรือน้ำลายสัตว์กระเด็นเข้าแผลรอยขีดข่วนหรือ เยื่อบุเมือกบุตา จมูก ปาก (ถ้าน้ำลายถูกผิวหนังปกติ ไม่มีรอยข่วนหรือบาดแผล ไม่มีโอกาสติดโรค)

การติดต่อโดยการหายใจ มีโอกาสน้อยมาก ยกเว้นมีจำนวนไวรัสในอากาศเป็นจำนวนมาก เช่น ในถ้ำค้างคาว

การติดต่อโดยการกินเกิดขึ้นได้ยาก ไม่เคยมีรายงานตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับการติดต่อจากคนไปสู่คน ในธรรมชาติก็ไม่เคยมีรายงานเช่นกัน

อาการที่พบในสัตว์
ส่วนใหญ่สุนัข แมว วัว ควาย มีระยะพักตัวไม่เกิน 6 เดือน

ระยะเริ่มแรก มีอาการประมาณ 2 – 3 วัน โดยสุนัขจะมีอารมณ์และอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สุนัขที่ชอบคลุกคลีกับเจ้าของ จะปลีกตัวออกไปหลบซุกตัวเงียบๆ มีอารมณ์หงุดหงิด ตัวที่เคยขลาดกลัวคนก็จะกลับมาคลอเคลีย เริ่มมีไข้เล็กน้อย ม่านตาขยายกว้างกว่าปกติ การตอบสนองต่อแสงของตาลดลง กินข้าวกินน้ำน้อยลง ลักษณะการเคี้ยวหรือกลืนผิดไป

ระยะตื่นเต้น คือ เริ่มมีอาการทางปราสาท สุนัขจะกระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง
กัดแทะสิ่งของ สิ่งแปลกปลอม กัดทุกสิ่งไม่เลือกหน้า ถ้ากักขังหรือล่ามไว้ จะกัดกรงหรือโซ่จนเลือดกบปาก โดยไม่เจ็บปวด เสียงเห่าหอนจะเปลี่ยนไป ตัวแข็ง

ระยะอัมพาต สุนัขจะมีคางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล และไม่สามารถใช้ลิ้นได้เลย สุนัขอาจแสดงอาการขยอกหรือขย้อนคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ยทรงตัวไม่ได้ ล้มลงแล้วลุกไม่ได้ อัมพาตขึ้นทั่วตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด อาการสุนัขบ้ามีทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม

สุนัขที่แสดงอาการแบบดุร้าย จะแสดงอาการในระยะตื่นเต้นให้เห็นเด่นชัดและยาวนาน แต่จะแสดงอาการในระยะอัมพาตสั้นมาก

Rabies

The common villagers known that rabies caused by a virus called Rabies, a virus shaped like a bullet. Once the infection has entered the human body or animal, it will travel along the nerves into the brain. Once the symptoms appear, cannot be cured.

Must die every person But the disease is preventable and can be eliminated from humans and pets In many countries there are still deaths in areas that cannot control the disease in dogs. In 2006, multidisciplinary groups established the organization for rabies control.

Contacting dogs and cats sick with rabies Transmitted through saliva Because the infection will come out in the saliva for 1-7 days before showing symptoms until death. People are infected with this disease only when

Being bitten or scratched by an infected animal

Contact by eating is rare. There has never been any natural report. Just like human-to-human contact In nature there have never been reports either.

Animal symptoms: Most dogs, cats, cows have a rest period of no more than 6 months.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โควิด 19

โควิด 19

โควิด19 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก

โควิด19 ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว

จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน

เชื้อไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น

ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า

หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม

หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ

งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำ

ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ

อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

มีไข้สูง > 37.5 องศา

ไอแห้งๆ ไอแบบมีเสมหะ

เจ็บคอ

ครั่นเนื้อครั่นตัว

หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

Covid 19, a new species of corona virus Also known as COVID-19 | Covid 19 is currently pandemic. As severe as SARS Causing the patient to have severe pneumonia to the death World Health Organization

Kovit 19 is still unable to find the exact source of the infection. But speculated that it may come from traded wildlife meat And now the virus can spread from person to person

From being coughing, sneezing or coming into contact with secretions of sick people We should take care of ourselves to keep the body away from the corona virus.
The virus is transmitted through secretions such as mucus and saliva. Wear a mask to prevent

Corona virus is contagious in mammals. Meat such as pork and beef should be eaten only.

Should eat cooked food, refrain from raw food and meat
Regularly wash hands or wipe with alcohol.

Do not stay close to patients with coughing and sneezing

Avoid being in a crowded place. And there is pollution
No traveling to risk areas

Do not touch hands, eyes, nose, mouth if not remembering

Do not share items with others, such as handkerchiefs, glasses

Preliminary symptoms observed from the coronary infection COVID-19.
High fever

Dry cough, expectorant cough

Sore throat

Breathing, wheezing, difficulty breathing <

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ http://qiwojun.com/

โรคนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับ

โรคนอนไม่หลับ อาการนอนไม่หลับ หลับยาก หลับๆ ตื่นๆ จนพักผ่อนไม่เพียงพอ กลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนยุคใหม่ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากโรคเรื้อรังบางโรค

โรคภูมิแพ้ หอบหืด ความดันโลหิตสูง และปัญหาทางด้านจิตใต ความเครียดความกังวลต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่ากระทบต่อการใช้ชีวิต คุณจะรู้สึกอ่อนเพลียในระหว่างวัน

โรคนอนไม่หลับ โรคที่มีความผิดปกติในวงจรการหลับ โดยสามารถแบ่งเป็นชนิดของการนอนไม่หลับ 3 ชนิดใหญ่คือ
ชนิดที่1 หลับยาก : จะมีอาการหลับได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นชั่วโมง
ชนิดที่ 2 หลับไม่ทน : มักตื่นกลางดึก เช่น หัวค่ำอาจพอหลับได้ แต่ไม่นานก็จะตื่น ในบางคนอาจตื่นแล้วกลับหลับอีกไม่ได้
ชนิดที่ 3 หลับๆตื่นๆ : จะมีอาการลักษณะ รู้สึกคล้ายไม่ได้หลับเลยทั้งคืน เพียงแต่เคลิ้ม ๆ ไปเป็นพัก ๆ เท่านั้น

โรคนอนไม่หลับอาจจะมีอาการเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีหลายข้อรวมกันก็ได้ และแน่นอนเมื่อมีอาการนอนไม่หลับในช่วงตอนกลางคืนนั้นก็จะส่งผลกระทบในตอนกลางวันทำให้รู้สึกอ่อนแรง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ไม่มีสมาธิ ง่วงซึม

สาเหตุของอาการนอนไม่หลับ
ปัญหาจากสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ สว่างเกินไป เสียงรบกวนจากการจราจร โทรทัศน์ พื้นที่นอนแคบเกินไปหรือกว้างเกินไป หรือการนอนต่างที่ ทำให้หลับยาก


ปัญหาจากร่างกาย เช่น อาการเจ็บป่วย ปวดท้อง ปวดตามเนื้อตัว เป็นโรคเกี่ยวกับการนอนหลับ มีปัญหาเรื่องระบบการหายใจ มีอาการไอ

ปัญหาจากจิตใจ เช่น ความเครียด อาการวิตกกังวล แรงกดดัน หรือมีอาการซึมเศร้าและท้อแท้ หมดกำลังใจ หมดหวังในการใช้ชีวิต

รักษาโรคนอนไม่หลับ
วิธีการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุอาการนอนไม่หลับของแต่ละบุคคล ซึ่งต้องแยกให้ได้เสียก่อนว่ามาจากสาเหตุใด หากเกิดจากอุปนิสัยการนอน แพทย์จะให้คำแนะนำอุปนิสัยการนอนที่ถูกต้อง แต่ถ้าเกิดจากโรคทางจิตใจหรือระบบประสาท

การป้องกันอาการนอนไม่หลับเข้านอนให้เป็นเวลาปรับพฤติกรรมการนอนที่ไม่เป็นเวลา ไม่งีบหลับระหว่างวัน ไม่กดดันตัวเองให้นอนหลับ เพราะอาจส่งพลให้ตัวเองเกิดความวิตกกังวล

ดื่มน้ำอุ่นๆ ก่อนนอน พยายามผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่กระตุ้นให้ประสาทตื่นตัวหลังมื้อเที่ยง เช่น กาแฟ หรือชา และสูบบุหรี่

เพราะจะทำให้หลับยากออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักช่วงก่อนนอน การออกกำลังอาจจะช่วยให้เรานอนหลับได้สบายยิ่งขึ้น แต่ช่วงเวลาที่คุณออกกำลังกายนั้นก็อาจส่งผลกระทบต่อการนอนได้ด้วยเช่นกัน

เพราะหากออกำลังกายในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม จะทำให้คุณนอนหลับได้ยากขึ้นไปอีกพยายามหลับให้ได้ด้วยตัวเอง หลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับ

Insomnia is difficult to disappear from the pain and misery, anxiety, and curiosity of the new generation. Of course, the candy for living that you will feel sweet during the day.

Disease in the disorder in the sleep market, which can be divided into 3 major types of insomnia:
Type 1 difficult to sleep: will have symptoms of falling asleep. But has to spend hours
Type 2 Insomnia: often wakes in the middle of the night, such as early in the evening, may be able to sleep But soon will wake up
Type 3, secretly waking up: There will be symptoms that look like they do not sleep all night but only become restless.

Insomnia may have one or more of the symptoms combined, and of course, when insomnia occurs at night, it will result in daytime feeling uncomfortable.

Causes of insomnia
Problems from an environment that is too bright, the TV signal noise, the space is too narrow or too wide, or sleeping outside makes it difficult to sleep
Problems with sleep, problems with sleep, discomfort

Psychological problems such as stress, depression, depression, depression, discouragement, hopelessness in life

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โรคลิ้นหัวใจรั่ว

โรคลิ้นหัวใจรั่ว

โรคลิ้นหัวใจรั่ว โรคที่เกิดจากความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่ทำให้ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท เป็นสาเหตุให้เลือดไหลย้อนกลับ หัวใจจึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดให้เพียงพอ คนที่เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วจะใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ ได้ไม่เต็มที่

เพราะจะทำให้เหนื่อยง่าย บางรายก็อาจเสียชีวิตได้เนื่องจากการทำงานของหัวใจล้มเหลว

โรคลิ้นหัวใจรั่ว
มีสาเหตุหลักๆ มาจากความผิดปกติของหัวใจที่มีความบกพร่องตั้งแต่กำเนิด เช่น โครงสร้างของลิ้นหัวใจผิดปกติ หรืออาจมีสาเหตุที่เกิดจากโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ซึ่งส่งผลให้ลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติได้

โรคลิ้นหัวใจรั่ว อาการที่พบบ่อยในโรคลิ้นหัวใจรั่ว
เจ็บหน้าอก
วิงเวียนศีรษะ เป็นลม
เหนื่อยง่าย หายใจลำบากเมื่อออกแรง
เหนื่อย หอบ นอนราบไม่ได้
ไอ มีเสมหะปนเลือด
เท้าบวม ขาบวมกดบุ๋ม ท้องมาน

เราสามารถสังเกตได้จากอาการและความผิดปกติที่เกิดขึ้น หากมีอาการดังกล่าวเหล่านี้ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโดยทันที โดยปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยโรคลิ้นหัวใจรั่วสามารถทำได้โดย การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงเป็นการตรวจด้วยอุปกรณ์คลื่นเสียงความถี่สูง

ในผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง แพทย์จะรักษาด้วยการให้ยาขับปัสสาวะเพื่อช่วยเสริมการทำงานของหัวใจให้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมาก แพทย์จะใช้วิธีรักษาด้วยการผ่าตัด ดังนี้

การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ หรือ ทำเพื่อซ่อมแซมลิ้นหัวใจที่มีความผิดปกติให้กลับมาทำงานได้ ซึ่งสามารถทำได้บางรายเท่านั้น

การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ หากลิ้นหัวใจไม่สามารถกลับมา ทำงานตามเดิมได้อีก ก็จะต้องผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ซึ่งมี 2 ชนิดคือ
ลิ้นโลหะ ซึ่งคงทนตลอดชีวิตคนไข้ แต่มีข้อด้อยคือ ต้องกินยาป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวง่าย และต้องกินยาตลอดชีวิต
ลิ้นเนื้อเยื่อ ใช้ได้ไม่เกิน 15 ปี ซึ่งเหมาะกับคนไข้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี

สิ่งสำคัญในการรักษาไม่ว่าจะเป็นการซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจก็คือ ความพร้อมของเทคโนโลยี อุปกรณ์ รวมถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด

Valvular heart disease

Leaky heart valve Disease caused by abnormal valves that cause the valves to not close properly Causing the blood to flow back The heart then has to work harder to pump enough

blood. People with valvular heart disease use everyday life. Not fully Because it will make you tired easily Some people may die due to heart failure.

Causes of heart valves leak
There are main reasons Comes from abnormal heart defects such as abnormal heart valve structure Or may be caused by diseases such as coronary artery disease Which can result in abnormal heart valves working

We can observe from the symptoms and disorders that occur. If these symptoms occur, then should see a doctor for immediate diagnosis. Currently, diagnosis of valvular heart disease can be done by

Examination of the heart with high frequency echoes is the examination with high frequency sound wave equipment.

In patients with mild symptoms Your doctor will treat you with diuretics to help your heart function more efficiently.

In patients with very severe symptoms The doctor will use the following surgical treatment methods.

Heart valve repair surgery or to repair abnormal heart valves to return to work Which can be done by some people only

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

สมาธิสั้น

สมาธิสั้น

สมาธิสั้น มีอาการแบบนี้หรือเปล่า?

เหม่อลอย
อยู่ไม่นิ่ง
วอกแวกง่าย
ไม่ตั้งใจฟัง ต้องบอกหรือสั่งซ้ำ
ชอบพูดคุยในห้องเรียน
ความจำไม่ดี ขี้ลืม
ลายมือไม่เป็นระเบียบ เขียนช้า
ไม่ชอบอ่านหนังสือ
ผลการเรียนอ่อนลง
ปัญหาการเข้าสังคม
ขาดความมั่นใจในตนเอง
ปฏิเสธและปิดกั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่

สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอาการ สมาธิสั้น ในเด็กนั้นเกิดจากหลายปัจจัยรวมกัน ปัจจัยหลักๆก็

ปัจจัยด้านพันธุกรรม
โรคนี้สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ได้ถึงร้อยละ 75

ปัจจัยด้านระบบประสาท
เด็กที่มีอาการสมาธิสั้นจะมีการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิ และการควบคุมตัวเองน้อยกว่าปกติ

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
หากมารดามีการดื่มสุรา และ หรือ สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นได้ รวมไปถึงการคลอดก่อนกำหนด และการมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่าเกณฑ์ด้วย

วิธีการแก้อาการสมาธิสั้น

การรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง
โดยแพทย์จะจัดยาให้เหมาะสมกับอายุ และอาการของเด็ก เพื่อให้ยาไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทในสมองเพิ่มมากขึ้น

การปรับพฤติกรรม และกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
การปรับพฤติกรรม และกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ตนเอง และทำให้เด็กมีพัฒนาการแต่ละด้านเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยส่งเสริมสมดุลให้สารเคมีในสมอง ทำให้สมองทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น แต่หากให้เด็กรับประทานอาหารบางประเภทที่มีส่วนผสมของน้ำตาล

ทักษะด้านอารมณ์ และสังคม

ความสามารถและทักษะการเข้าสังคม การเข้าใจ และควบคุมอารมณ์ สำหรับการเรียนรู้หรือการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กนั้น เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะฝึกทักษะด้านอารมณ์ที่ดี จะช่วยให้เด็กมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และทำให้มีพลังเชิงบวกในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

The exact cause of ADHD in children is caused by many factors. The main factor is the genetic factor. This disease can be transmitted from parents to a percentage. 75 nervous system factors,

children with attention deficit hyperactivity disorder will have a function of the brain that controls the concentration. And less self-control

Taking medication as prescribed by a doctor. The doctor will arrange medication appropriate to the age. And the symptoms of children In order for the drug to stimulate more

neurotransmitters in the brain And stimulate child development, behavior modification And stimulate child development Will help children learn to control their emotions And allow the child to develop in each area suitable for the child’s age

Ability and skill in socializing, understanding and controlling emotions For the learning or daily use of children It is the last thing that we will practice good emotional skills. Will help your child become confident Believe in your own ability And to have more positive energy in learning

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โรคน้ำกัดเท้า

โรคน้ำกัดเท้า คืออะไร?

โรคน้ำกัดเท้า เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มักพบในคนที่ต้องลุยน้ำและแช่นาน ๆ พื้นที่เท้าจึงชื้นตลอดเวลา ทำให้เกิดแผลที่เท้า, ลอก, มีอาการคันและแสบร้อนและอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา

โรคน้ำกัดเท้า

อาการของโรคน้ำกัดเท้าของนักกีฬาแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ

1.ในขั้นต้นผิวหนังบนเท้าจะมีสีแดงลอกเนื่องจากการระคายเคือง โดยไม่ต้องติดเชื้อ แต่หากมีอาการคันและเกาและทำให้เกิดรอยฟกช้ำก็มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อได้มากกว่า
2.ระยะที่สองคือเมื่อผิวหนังเน่าและลอก สาเหตุของการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราการติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดการอักเสบบวมแดงร้อนและปวดขณะที่การติดเชื้อราที่ผิวหนังทำให้เกิดอาการคัน ผิวที่เป็นขุยและลอกออกเป็นแผ่นสีขาว และอาจมีกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะบริเวณมุมหากทิ้งไว้เป็นเวลานานอาการอาจจะเรื้อรังและยากต่อการรักษา แม้ว่าอาการจะดีขึ้น แต่อาการเหล่านั้นอาจกลับไปสู่อาการใหม่ถ้าเท้าเปียกอีกครั้ง

การป้องโรคน้ำกัดเท้า

ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่อาจเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำ การป้องกันโรคน้ำเท้าโดยการรักษาความสะอาดเท้าของคุณและรักษาความชุ่มชื้นให้เท้าให้น้อยที่สุดเป็นสิ่งสำคัญ

  1. หลีกเลี่ยงความชื้นอย่าสวมรองเท้าและถุงเท้าที่เปียกเป็นเวลานาน ควรล้างถุงเท้าให้สะอาดและทำให้แห้งก่อนใช้งาน
  2. ป้องกันเมื่อลุยน้ำสวมรองเท้าบูททุกครั้งที่คุณลุยน้ำ หากระดับน้ำสูงกว่าขอบรองเท้าให้ใช้ถุงสีดำเพื่อปกปิดมันและใช้แถบยาง หากน้ำเข้าสู่รองเท้าให้เทน้ำออกเป็นระยะ
  3. รักษาความสะอาดหลังจากลุยน้ำให้ล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ เช็ดให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณเท้า และโรยด้วยแป้งฝุ่นบนเท้าและบริเวณซอกให้เท้าแห้งสนิท
  4. ดูแลบาดแผลหากมีบาดแผลที่เท้าเช็ดแผลด้วยแอลกอฮอล์ และฆ่าเชื้อยาเช่นโพวิโดนไอโอดีนและหลีกเลี่ยงแผลสัมผัสกับน้ำสกปรกที่ถูกน้ำท่วม
โรคน้ำกัดเท้า

What is foot disease?

Foot bite disease is a type of skin disease. Often found in people who have to wade and soak for a long time, the foot area is always moist. Causing sores on the feet, peeling, itching and burning and may be infected with bacteria and fungi.

Foot bite disease

Symptoms of athlete’s foot are divided into 2 phases:

1. Initially, the skin on the feet became red and peeled due to irritation. Without being infected But if itching and scratching and causing bruises, it is more prone to infection.
2. The second phase is when the skin is rotting and peeling. Causes of Bacterial or Fungal Infection Bacterial infections cause inflammation, swelling, redness, heat, and pain, while fungal infections of the skin cause itching. The skin is flaky and peeled off into a white sheet. And may have a foul odor, especially around the corner. If left for a long time, symptoms may be chronic and difficult to treat. Although the symptoms will improve. But those symptoms may return to their feet if their feet become wet again.

Foot and mouth disease prevention

During floods in many areas, it may be difficult to avoid wading through the water. Preventing foot disease by keeping your feet clean and keeping your feet moist to a minimum is important

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

โรคอีโบลา

โรคอีโบลา


โรคอีโบลา เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสอีโบลา ที่กำลังระบาดหนักในแอฟริกาตะวันตก ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วนับพัน เสียชีวิตแล้วกว่า 600 ราย ทำความรู้จักกับเชื้อไวรัสอีโบลา ไวรัสมรณะติดแล้วถึงตายไปพร้อม ๆ กัน

โรคอีโบลา เป็นเชื้อไวรัสมรณะที่กำลังระบาดหนักในแอฟริกาตะวันตก จนทำให้นายแพทย์ชีคห์ อูมาร์ ข่าน ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นำในการต่อต้านเชื้ออีโบลา

ป่วยจากการติดเชื้อเสียเองและเสียชีวิตลงในที่สุด ซึ่งปัจจุบันนี้การระบาดยังคงเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อกว่า 1,300 คน

เสียชีวิตแล้วกว่า 600 ราย เชื้อไวรัสอีโบลาระแพร่จากคนสู่คนได้ง่ายและความรุนแรงของโรคที่ทำให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์เสียชีวิตสูงถึง 50%-90% เราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักเชื้อไวรัสมรณะนี้ให้มากขึ้น 8 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสอีโบลาเชื้ออีโบลา ระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519


เชื้อไวรัสมรณะระบาดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศซูดานและซาร์อี (ปัจจุบันคือ คองโก) ในปี 2519 และถูกตั้งชื่อว่า “อีโบลา” ตามชื่อแม่น้ำในทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานการระบาดให้ประเทศอื่น ๆ

เชื้ออีโบลา มี 5 สายพันธุ์
เชื้อไวรัสอีโบลามีทั้งหมด 5 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ตั้งชื่อตามสถานที่ที่เกิดการระบาด ได้แก่ อีโบลาซาร์อี อีโบลา ซูดาน อีโบลา-โกตดิวัวร์ อีโบลา-เรสตัน อีโบลา-บันดิบูเกียว โดยสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอย่างหนักในแอฟริกาตะวันตกขณะนี้

ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโรคอีโบลามักเสียชีวิต
จากสถิติผู้ป่วยโรคอีโบลาสายพันธุ์ซาร์อีในตอนนี้ มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 80%-90%

ไวรัสอีโบลา แพร่เชื้อจากคนสู่คน
เชื้อไวรัสอีโบลาสามารถแพร่ได้จากคนสู่คน ผ่านการสัมผัสถูกสารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย เลือด เหงื่อ ปัสสาวะ หรืออสุจิ

รวมถึงการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น ราวจับประตู ลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์ ตลอดจนการสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยเชื่อว่าค้างคาวผลไม้ ซึ่งเป็นสัตว์ที่ชาวแอฟริกานิยมจับทำอาหาร เป็นพาหะในการแพร่เชื้อ

อีโบลา ไม่สามารถวินิจฉัยได้แน่นอนจากอาการแรกเริ่ม
การวินิจฉัยผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาในช่วงแรกอาจเป็นไปได้ล่าช้า เนื่องจากอาการผื่นและตาแดง ซึ่งเป็นอาการแรกเริ่มของโรค ก็เป็นอาการของความเจ็บป่วยชนิดอื่นได้

ผู้ป่วยส่วนใหญ่เริ่มแสดงอาการหลังรับเชื้อแล้ว 8-10 วัน
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มแสดงอาการของโรคอีโบลา หลังได้รับเชื้อไปแล้วประมาณ 8-10 วัน แม้ว่าเชื้อจะมีระยะฟักตัวอยู่ที่ 2-21 วันก็ตาม โดยอาการจะประกอบด้วย มีไข้ ปวดหัว อ่อนเพลีย ท้องเสีย อาเจียน ไม่อยากอาหาร ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อตามร่างกาย ปวดข้อ การติดเชื้อยังทำให้เกิดอาการเลือดออกทั้งจากภายในและภายนอกร่างกาย

การระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ในขั้นรุนแรง
ปกติแล้ว การระบาดของโรคอีโบลา มักเกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกล แต่การระบาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกลับเกิดขึ้นพื้นที่ซึ่งจัดว่าไม่ทุรกันดารนัก โดยในตอนมีการระบุพื้นที่ติดเชื้อต่าง

ปัจจุบันยังคงไม่มีวิธีการรักษาหรือวัคซีนป้องกันโรคอีโบลา
ในปัจจุบันยังคงไม่มียาหรือวิธีการเพื่อรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยเฉพาะ รวมทั้งยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่ทำได้ในตอนนี้ คือ การรักษาไปตามอาการ

Ebola disease

must know about Ebola virus That is plaguing heavily in West Africa Resulting in thousands of people infected with the Ebola virus More than 600 people have died. Get to know the Ebola virus. A deadly virus is trapped and dies at the same time.

Sick from the infection itself and eventually died down Currently, the outbreak is still ongoing, causing the number of infected more than 1,300 people.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โรคงูสวัด

โรคงูสวัด

โรคงูสวัด โรคติดเชื้อไวรัส มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคอีสุกอีใส หากเชื้อชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายผู้ที่ไม่เคยได้รับเชื้อก็จะทำให้เป็นโรคอีสุกอีใส และเมื่อหายเป็นปกติแล้ว เชื้อดังกล่าวจะหลบอยู่บริเวณปมประสาทของร่างกาย และจู่โจมร่างกายเมื่อร่างกายอ่อนแอจนเกิดเป็นงูสวัด

งูสวัดเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการรักษาทันท่วงที ยิ่งพบแพทย์ไว ก็จะยิ่งลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน หากปล่อยทิ้งไว้นานเกินไป อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

อาการของงูสวัด

สัญญาณของอาการงูสวัดมักจะเริ่มต้นขึ้นจากบริเวณเล็ก ๆ ของร่างกายฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ก่อนจะเริ่มลุกลามไปยังบริเวณอื่นในฝั่งร่างกายเดียวกัน ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหัวและมีไข้ จากนั้นจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนัง บางรายอาจมีอาการชาด้วย เมื่อใช้มือสัมผัสแล้วจะรู้สึกเจ็บ ซึ่งในช่วงนี้จะเป็นช่วงระยะฟักตัว จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ บริเวณที่ปวดจะมีผื่นสีแดงขึ้น ก่อนจะกลายเป็นตุ่มน้ำในเวลารวดเร็ว

โดยตุ่มน้ำอาจเกิดขึ้นในลักษณะเป็นกลุ่ม และเรียงเป็นเส้นยาวไปตามแนวของเส้นประสาท บริเวณที่พบผื่นงูสวัดได้มากที่สุดคือบริเวณอกและเอวข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งมีโอกาสน้อยมากหรือแทบไม่มีโอกาสเลยที่จะเกิดงูสวัดขึ้นทั้ง 2 ข้างของร่างกายในคนปกติ บางครั้งอาจมีผื่นขึ้นที่บริเวณใบหน้า คอ หรือในดวงตาได้อีกด้วย จากนั้นตุ่มน้ำจะแตกและตกสะเก็ด โดยจะใช้เวลาประมาณ 2-6 สัปดาห์กว่าจะหายเป็นปกติ หลังจากที่อาการทางผิวหนังหายไปแล้ว

สาเหตุของงูสวัด

งูสวัดมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ เป็นเชื้อชนิดเดียวกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอีสุกอีใส โรคอีสุกอีใสสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่งูสวัดนั้นจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อนเท่านั้น โดยเมื่อเชื้อดังกล่าวจู่โจมร่างกายจนเป็นโรคอีสุกอีใสแล้วก็จะไปหลบตามปมประสาท และกลายเป็นงูสวัดในภายหลัง ขณะที่กลุ่มเสี่ยงโรคงูสวัดโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ

ารรักษางูสวัด

โรคงูสวัดอาจเป็นซ้ำได้ การรักษาจะรักษาตามอาการร่วมกับใช้ยาต้านไวรัสเพื่อเร่งกระบวนการการหายของโรคและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน นอกจากนี้ แพทย์อาจใช้ยาลดอาการปวด เช่น ยากลุ่มลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

ยาต้านเศร้า และยาทาบางชนิด เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดที่รุนแรงของงูสวัด หลังจากอาการทางผิวหนังหายเป็นปกติแล้วยังมีอาการปวดต่อเนื่องซึ่งเป็นอาการที่พบได้หลังจากเป็นงูสวัด แพทย์อาจจะจ่ายยารักษาอาการปวดที่ปลายประสาทร่วมด้วย

Shingles

Is a viral infection Caused by the same virus that is the cause of chickenpox. If this type of infection enters the body, people who have never been infected will cause chickenpox.

And once healed Such bacteria will hide in the ganglion of the body. And attacking the body when the body is weak and becomes shingles

Shingles is a disease that can occur with people of all ages. But often occurs with the elderly And those with problems with the immune system Is a disease that can be cured if treated promptly The more the doctor sees

Will greatly reduce the risk of complications If left for too long Can cause severe complications

Symptoms of shingles The signs of shingles usually start from a small area of ​​the body on one side. Before starting to spread to other areas of the same body Patients may have headaches and fever. From then, he will feel a burning sensation around the skin.

Some people may also have numbness. When using hands to feel pain. Which during this period will be the incubation period After about 1 week, the area of ​​the pain will have a red rash. Before quickly becoming a blister

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/