โรคประสาท

โรคประสาท

โรคประสาท
โรคประสาท

โรคประสาท ที่มีอาการเครียดวิตกกังวลง่าย เป็นอาการเด่น ผู้ป่วยโรคนี้จะรู้ตัวเองว่าผิดปกติ และอยากรักษาให้หาย อาการมักเกิดตั้งแต่อายุน้อย การดำเนินของโรคเรื้อรัง

อาการโรคประสาทคือโรคที่มีอาการเครียดวิตกกังวลง่าย เป็นอาการเด่น ผู้ป่วยโรคนี้จะรู้ตัวเองว่าผิดปกติ และอยากรักษาให้หาย อาการมักเกิดตั้งแต่อายุน้อย การดำเนินของโรคเรื้อรังอาการ

อาการ โรคประสาท

1. อารมณ์เครียด วิตกกังวลเกินกว่าปกติ

2. อาการของระบบประสาทอัตโนมัติ ทำงานมากกว่าปกติ มีอาการ ใจเต้น ใจสั่น แน่นหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ปัสสาวะบ่อย

3. อาการของระบบกล้ามเนื้อ มือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก-เกร็ง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัวเหมือนถูกบีบ

4. ความคิดซ้ำซากวนเวียน คิดในทางร้าย มองโลกในแง่ร้าย กลัวล่วงหน้า กลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัว

ประเภทของ โรคประสาท

1. โรคประสาทวิตกกังวล (Anxiety Neurosis)

2. โรคประสาทซึมเศร้า (Depressive Neurosis)

การดำเนินของโรคโรคนี้มักเป็นตั้งแต่อายุน้อย เรื้อรังต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ถ้าไม่ได้รับการรักษา
การรักษา

1. การใช้ยา เพื่อลดอาการในระยะแรก ยาที่ใช้เป็นยาในกลุ่มยาลดความวิตกกังวล หรือยาคลายเครียด ยานอนหลับ

2. การรักษาทางจิตใจ มีหลายวิธี ได้แก่

จิตบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจตนเอง ยอมรับในปัญหาของตน และมีการเปลี่ยนแปลงในตนเอง เพื่อให้ไม่เกิดความเครียด

พฤติกรรมบำบัด ฝึกให้รู้จักการจัดการกับความเครียด การคลายความเครียดด้วยตนเอง การลดอาการทางร่างกายจากความเครียด

การบำบัดทางความคิด ฝึกให้รู้จักคิดดี คิดเป็น มองโลกในแง่ดี ไม่กังวลล่วงหน้าเกินกว่าเหตุ ตั้งเป้าหมายในชีวิตที่เป็นจริง

ไบโอฟีดแบ็ค เป็นการฝึกให้หาวิธีผ่อนคลายตนเอง โดยมีการรับรู้ได้ตลอดเวลาถึงระดับความเครียดของตนเอง

3.การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

จัดสิ่งแวดล้อมให้ผ่อนคลาย ไม่เร่งรีบเกินไป จัดงานให้พอสมควรไม่มากเกินกำลัง มีธรรมชาติแวดล้อม แบ่งเวลาให้มีการผ่อนคลาย มีกิจกรรมสนุกสนานสลับ มีการพักผ่อนเพียงพอ

การป้องกัน โรคประสาท

1. การเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการดี ไม่ปกป้องจนเกินไป หรือ ปล่อยให้เด็กเผชิญความเครียดรุนแรงเกินไป

2. การฝึกเด็กให้เผชิญปัญหาตามวัยอันควร

neuralgia

Disease with stress, anxiety A prominent symptom Patients with this disease will know that they are abnormal. And want to heal Symptoms usually occur at a young age Chronic disease progression

Neurosis is a disease in which stress, anxiety, and anxiety occur easily. A prominent symptom Patients with this disease will know that they are abnormal. And want to heal Symptoms usually occur at a young age Chronic disease progression.

symptom

1. Emotional stress, anxiety than usual

2. symptoms of the autonomic nervous system Working more than usual, with palpitations, chest tightness, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, frequent urination

3. The symptoms of the shaking hand muscle system, spasm-spasms Muscle pain Headache like being squeezed

4. Redundant thoughts, pessimistic thoughts, pessimism, fear in advance, fear of things that are not scary.

Type of neurosis

1. Anxiety Neurosis

2. Depressive Neurosis

Disease progression

This disease usually occurs at an early age. Chronic throughout life If not treated
Treatment

1. Using drugs to reduce symptoms in the initial stages Drugs used as drugs in the anxiety reduction group Or stress relieving drugs, sleeping pills

2. Psychological treatment has many methods, including

Psychotherapy for patients to understand themselves Admit to their problems And have a change in oneself So as not to cause stress

Behavior therapy Train to know how to manage stress. Self-stress relief Reducing physical symptoms from stress

Setting the environment appropriately

Arrange the environment for relaxation Not too hasty Organize the event fairly, not more than the power Natural Set aside time to relax. Have fun alternating activities Have enough rest

Protection

1. Raising children to have good development Do not protect too much or let the children face too severe stress

2. Training children to face problems as they should

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun.com/

โรคกาฬโรค

  โรคกาฬโรค

โรคกาฬโรค

ลักษณะโรค : เป็นโรคติดต่อจากสัตวสู่คน ( zoonosis )
ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ฟันแทะและหมัดของมัน ซึ่งแพร่เชื้อ
แบคทีเรีย

โรคกาฬโรค ระบาด
สถานการณ์ทั่วโลก : กาฬโรคพบได้ในประเทศต่างๆ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กาฬโรคยังเป็นโรค
ประจําถิ่นในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินเดีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มองโกเลีย
เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย

เมื่อปี พ.ศ. 2541 หรือการเกิดกาฬโรค
ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น้ลักษณะ
กระจาย (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 พบผู้ป่วย 5 – 15 ราย/ปี)
บางพื้นที่พบผู้ป่วยเพียงรายเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ โดย
ผู้ป่วยจะมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ประเภทฟันแทะในป่าหรือ
หมัดที่อาศัยบนตัวสัตว์ฟันแทะ และไม่มีการติดต่อจากคน
สู่คนในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467
สถานการณ์โรคในประเทศไทย : ได้รับรายงานการ
ระบาดของกาฬโรคครั้งแรกโดยนายแพทย์เอช แคมเบล
ไฮเอ็ต เจ้ากรมแพทย์สุขาภิบาล
พบผู้เสียชีวิตที่น่าสงสัย
จะเป็นกาฬโรคบริเวณที่อยู่ของพอคาชาวอินเดียทาง
ฝังธนบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2447 การระบาด
ของโรคสันนิษฐานว่า น่าจะเกิดจากหนูที่มีเชื้อกาฬโรค
ติดมากับเรือสินค้าที่มาจากเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

อาการของ โรคกาฬโรค : อาการและอาการแสดงเริ่มแรกจะยังไม่
จําเพาะ ต่อมนํ้าเหลืองอักเสบจะเกิดในบริเวณที่ต่อมเหล่านั้น
รับนํ้าเหลืองมาจากบริเวณที่ถูกหมัดกัด มักเป็นบริเวณ
ขาหนีบ

อาจจะพบร่องรอยของแผลหมัด
กัดเหลืออยู่ ต่อมนํ้าเหลืองที่อักเสบจะบวม แดง เจ็บ
และอาจจะกลายเป็นฝี

การรักษาและการป้องกันการให้ยาปฏิชีวนะในการรักษาจะมี ประสิทธิผลสูง หากใช้รักษาในช่วงแรกเมื่อเริ่มมีอาการ
ยาสเตรปโตมัยซิน
ยาคลอแรมเฟนิคอล
ยาตัวเลือกลําดับต่อไป สําหรับ
การรักษากาฬโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ควรใช้ยาคลอแรมเฟนิคอล

การแพร่ติดต่อ โรคกาฬโรค
กาฬโรคในคนที่แพร่ระบาดทั่วโลกเป็นผลจากการที่คนถูกหมัดหน
ที่มีเชื้อกัด สําหรับปีจจัยอื่นการจับต้องสัตว์ที่เป็นโรคโดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ กระต่ายและสัตว์กินเนื้อชนิดอื่นๆการหายใจละอองเชื้อจากผู้ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงในบ้าน

การจับต้องตัวอย่างเชื้อ
ที่เพาะเลี้ยงใน ห้องปฏิบัติการอย่างไม่ระมัดระวัง การติดต่อจากคนสู่คนโดยถูกหมัดคน

ป้องกัน โรคกาฬโรค
ลดความเสี่ยงของประชากร
ไม่ให้ถูกหมัดที่มีเชื้อกัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อเยื่อ
ของสัตว์ที่เป็นโรครวมทั้งสารคัดหลั่ง หรือหลีกเลี่ยงการ
คลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นกาฬโรคปอดบวม

Plague
Disease characteristics: Zoonosis
Related to rodents and their fleas Transmitted
bacteria

Plague epidemic
Global situation: The Black Death can be found in many countries. Democratic Republic of the Congo The Black Death is still a disease.
Localized in the People’s Republic of China India
People’s democratic republic of mongolia
Myanmar, Vietnam and Indonesia

Treatment and prevention The treatment of antibiotics will have High effectiveness If used during the initial treatment when symptoms begin
Streptomycin drugs
Chloramphenicol drugs
Next order drugs for
Treatment of plague, meningitis

The spread of the plague
The Black Death in people spread worldwide is a result of people being punched.
Infected For other factors, handling infected animals, especially rodents Rabbits and other carnivores, inhalation of germs from patients or domestic animals

Handling of specimens
Cultured in Lab carefully Contact from person to person without being punched by people

Plague prevention
Reduce the risk of population To not be bitten by an infected flea Avoiding tissue contact
Of diseased animals, including secretions Or avoid
Get in touch with patients with bubonicplague.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / YouTube

แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

 

 

 

โรคมะเร็ง

 โรคมะเร็ง 

โรคมะเร็ง

ผู้ที่เป็น โรคมะเร็ง ส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ ซึ่งกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคมะเร็งก็มีอาการผิดปกติปรากฏขึ้นแล้ว

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากมีการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก แพทย์จึงแนะนำให้ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาไม่นาน แต่ผลที่ได้ช่วยให้เราติดตามสุขภาพของตัวเองอย่างใกล้ชิด คุ้มค่ากับเวลาเพียงเล็กน้อยที่เสียไป

โรคมะเร็ง
มะเร็งเป็นโรคที่สามารถพบได้ในผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่โดยส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก และจะพบได้สูงในผู้ป่วยที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มะเร็ง หรือทางการแพทย์เรียกว่า เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย เป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของเซลล์ที่มีความผิดปกติ คือ เซลล์จะแบ่งตัวและเจริญอย่างควบคุมไม่ได้ ก่อเป็นเนื้อร้าย และรุกรานไปยังอวัยวะส่วนข้างเคียง หรือแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายที่อยู่ห่างไกล

โรคมะเร็ง สามารถรู้ได้ก่อนที่จะสาย
ตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี
ตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม
ฉีดวัคซีนป้องกันในมะเร็งบางประเภท
ไม่สูบบุหรี่หรือยาเส้น
ไม่ดื่มสุรา
ไม่สำส่อนทางเพศ
ปกป้องตัวเองจากแสงแดดจัด
รับประทานอาหารที่ช่วยต้านมะเร็ง
ผักและผลไม้บางประเภท ที่มีสารช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในการทำลายเซลล์ที่ก่อมะเร็ง เช่น คะน้า บร็อกโคลี กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก มะเขือเทศ กระเทียม หัวหอม ขึ้นฉ่าย ผักโขม แครอท แอปเปิล ส้ม บีทรูท เห็ดหลินจือ
ธัญพืช ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกจึงลดการเกิดโรคมะเร็งได้ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวสาลี ลูกเดือย งาดำ
ดื่มน้ำสะอาดที่มีอุณหภูมิปกติไม่ร้อนหรือเย็น ให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื่อช่วยทำความสะอาดและขจัดสารพิษสิ่งสกปรกออกจากเซลล์ในร่างกาย
ชาเขียว ที่ประกอบด้วยสารคาเทชินและสารเคมีอีกหลายชนิด ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระในระดับสูง จึงช่วยป้องกันโรคมะเร็ง รวมถึงลดการเติบโตของมะเร็งได้ แต่ควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสม
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเน้นอาหารจากพืชมากขึ้นทั้งผักและผลไม้ เลือกรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านการขัดสีให้มากขึ้น
ไม่รับประทานอาหารที่ผ่านกรรมวิธีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น อาหารปิ้งย่างและรมควัน
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิด
มีพันธุกรรมผิดปกติ เป็นได้ทั้งพันธุกรรมที่ถ่ายทอดได้ หรือ พันธุกรรมชนิดไม่ถ่ายทอด
สูบบุหรี่
ดื่มสุรา
ขาดสารอาหาร
ขาดการกินผัก และผลไม้
กินอาหารไขมัน และ/หรือ เนื้อแดงสูงต่อเนื่อง เป็นประจำ
การสูดดมสารพิษบางชนิดเรื้อรัง เช่น สารพิษในควันบุหรี่ (สารก่อมะเร็ง หรือ สัมผัสสารก่อมะเร็ง อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปริมาณสูง
ร่างกายได้รับโลหะหนักเรื้อรังจาก การหายใจ อาหาร และ/หรือ น้ำดื่ม เช่น สารปรอท
ติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัส เอชไอวี (HIV) ไวรัส เอชพีวี (HPV)
ติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่น เชื้อเอชไพโลริในกระเพาะอาหาร (โรคติดเชื้อเอชไพโลไร)
ติดเชื้อพยาธิบางชนิด เช่น พยาธิใบไม้ตับ
การใช้ยาฮอร์โมนเพศต่อเนื่อง
อายุมาก เพราะเซลล์ผู้สูงอายุมีการเสื่อม

โรคมะเร็งมีกี่ระยะ
โดยทั่วไปโรคมะเร็งมี 4 ระยะ ซึ่งทั้ง 4 ระยะ อาจแบ่งย่อยได้อีกเป็น เอ (A) บี (B) หรือ ซี (C) หรือ เป็น หนึ่ง หรือ สอง เพื่อแพทย์โรคมะเร็งใช้ช่วยประเมินการรักษา ส่วนโรคมะเร็งระยะศูนย์ (0) ยังไม่จัดเป็นโรคมะเร็งอย่างแท้จริง เพราะเซลล์แค่เริ่มมีลักษณะเป็นมะเร็งแต่ยังไม่มีการรุกราน (Invasive) เข้าเนื้อเยื่อข้างเคียง

ระยะที่ 1 : ก้อนเนื้อ หรือ แผลมะเร็งมีขนาดเล็ก และยังไม่ลุกลาม
ระยะที่ 2 : ก้อนเนื้อ หรือ แผลมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น เริ่มลุกลามภายในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
ระยะที่ 3 : ก้อนเนื้อ หรือ แผลมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น เริ่มลุกลามเข้าเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียง และลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เป็นมะเร็ง
ระยะที่ 4 : ก้อนเนื้อ หรือ แผลมะเร็งมีขนาดโตมาก และ หรือ ลุกลามเข้าเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียง จนทะลุ และ หรือ เข้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ก้อนมะเร็ง โดยพบต่อมน้ำเหลืองโตคลำได้ และ หรือ มีหลายต่อม และ หรือ แพร่กระจายเข้ากระแสโลหิต และ หรือ หลอดน้ำเหลืองหรือกระแสน้ำเหลือง ไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่ไกลออกไป เช่น ปอด ตับ สมอง กระดูก ไขกระดูก ต่อมหมวกไต ต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง ในช่องอก และ หรือ ต่อมน้ำเหลืองเหนือกระดูกไหปลาร้า

วิธีรักษา
จจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีหลายวิธี ได้แก่ ผ่าตัด รังสีรักษา ยาเคมีบำบัด ยาฮอร์โมน ยารักษาตรงเป้า รังสีร่วมรักษา และการรักษาประคับประคองตามอาการด้วยอายุรกรรมทั่วไป โดยผู้ป่วยแต่ละคนจะใช้วิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไป บางรายอาจใช้วิธีรักษาเพียงวิธีเดียว

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com

โรคไต

โรคไต

โรคไต

โรคไตมีสองระยะ

1. โรคไต วายเรื้อรัง ภาวะที่ไตไม่สามารถขับของเสียออกมาทางปัสสาวะของเสียเหล่านั้นจะคั่งค้างอยู่ในกระแสเลือด
2. โรคไต วายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมากเพราะด้วยการบำบัดทดแทนไตและยังมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

อาการหลักที่บอกว่าไตเสื่อม
บวมรอบตา บวมที่หน้า บวมเท้า
ปัสสาวะมีสีเลือด และมีฟองมาก
ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะกลางคืน
มีอาการปวดบั้นเอวหรือบริเวณสีข้าง ไม่ต่ำกว่าเอวหรือไม่กลางหลัง
มีความดันสูงกว่าปกติ

สัญญาณเตือนที่จะเป็นโรคไต
ผู้ป่วยโรคไตส่วนมากจะมีอาการบวมตามตัว เกิดจากการมีน้ำและเกลือเพิ่มขึ้นในร่างกาย ระยะแรกอาจมีเพียงการบวมที่หนังตา และหน้า ต่อมาจะมีการบวมที่ขาและเท้าทั้งสองข้าง โดยทดสอบได้ด้วยการลองใช้นิ้วกดที่หน้าแข้งสักพักแล้วปล่อย หากพบว่ามีรอยบุ๋มอยู่แสดงว่าบวมแน่น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัยโรค เพราะอาการบวมอาจไม่ได้เป็นโรคไตก็ได้
จะมีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
ผู้ที่เป็นโรคไต ถ้าเป็นน้อย มักไม่แสดงอาการ แต่เมื่อเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยจะรู้สึกเหนื่อยง่าย หากเป็นมาก ๆ ใกล้เป็นไตวายเรื้อรังจะเพิ่มอาการซีด คันตามตัว เบื่ออาหาร
มีอาการปวดหลัง ปวดบั้นเอว
หากไตเกิดความผิดปกติขึ้น อาจรู้สึกปวดหลัง บั้นเอวที่บริเวณชายโครง ร้าวไปถึงท้องน้อย และที่อวัยวะเพศได้ บางคนก็ปวดกระดูกและข้อ ซึ่งอาจเป็นเพราะมีการอุดตันที่ท่อไต กรวยไตอักเสบ หรือท่อไตมีถุงน้ำโป่งพองก็ได้ แต่อาการปวดหลังก็สามารถวินิจฉัยได้หลายโรค
มีความดันสูง
การกินอาหารรสเค็มมากๆ จะทำให้ไตทำงานหนัก และเสี่ยงการเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วย

สัญญาณโรคไต
แต่ละคืนหากคุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำก­ลางดึกเกินกว่า 1 ครั้ง ที่สำคัญปัสสาวะเป็นฟองมากๆ หรือมีสีแดงเหมือนสีน้ำล้างเนื้อ เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า คุณมีความเสี่ยงเป็นโรคไต
แนวทางการป้องกันไม่ให้เป็นโรคไต
เมื่อทราบว่าเป็นโรคไต ต้องป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมลงเร็วเกินปก­ติ ผู้ป่วยจำเป็นต้องควบคุมอาหาร โดยเฉพาะโปรตีนให้น้อยลง เพื่อลดความเสื่อม­ของไต เน้นอาหารปลาทะเล ควบคุมอาหารที่มีฟอตเฟตสูง ส่วนใหญ่อยู่ในธัญพืช เพราะฟอตเฟตจะจับแคลเซียมเป็นผลึกไปสะสมทีหลอดเลือดทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น

Kidney disease has two stages

1. Chronic renal disease, a condition in which the kidneys are unable to expel waste through urine. Those wastes will remain in the bloodstream.
2. End stage renal disease, the cost of treatment is very high because of renal replacement therapy and there is still a chance of premature death.

The main symptoms that tell you that kidney degeneration
Swelling around the eyes, facial swelling, foot swelling
The urine is blood-colored and has a lot of foam.
Frequent urination, night urination
Lumbar pain or flanks Not lower than the waist or not the middle of the back
With higher pressure than usual

Warning signs for kidney disease
Most kidney disease patients have swelling along the body. Caused by the increase in water and salt in the body. Initially, there may be swelling of the eyelids and face, then swelling of both legs and feet. By testing it with a finger press.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่  Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com

โรคเบาหวาน

 โรคเบาหวาน 

ภาวะในการเกิด โรคเบาหวาน 

เป็นภาวะที่ในเลือดมีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติ สาเหตุมาจากการ ขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินลดลง เป็นสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น หากคนที่เป็นเบาหวานปล่อยไว้เป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายเกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ ได้ง่าย
รวมไปถึงระบบประสาทอาจจะมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพลดลง

 โรคเบาหวาน มีอาการ ดังนี้
เหนื่อยง่าย อ่อนล้า
ผิวแห้ง เกิดอาการคันบริเวณผิว
ตาแห้ง
มีอาการชาที่เท้า
เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่าง ๆ ของร่างกายจะทำให้หายช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะแผลที่เกิดที่เท้า

สัญญาณเตือนสำหรับคนที่กำลังจะเป็น
อ่อนเพลียง่ายๆ ทั้งที่พักผ่อนเพียงพอ
ผอมลงผิดปกติ
หิวน้ำมากกว่าปกติ
ตาพร่ามัวลง
ผัวหนังแห้ง และมีอาการคัน
อารมณ์แปรปรวน
แผลหายช้า ทำให้แผลที่เป็นไม่แห้งสนิท

วิธีป้องกัน โรคเบาหวาน 
ควบคุมน้ำหนักหรือน้ำตาลไม่ให้มากจนเกินไป
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

วิธีป้องกันการกินไม่ให้เกิด โรคเบาหวาน 
ลดอาหารประเภททอดเปลี่ยนเป็นรับประทานอาหารนึงต้มแทน
รับประทานอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากผัก ธัญพืช ผลไม้ และนมที่มีไขมันต่ำ
รับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูง
ลดการดื่มน้ำที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม้

Diabetes Is a condition in which the blood sugar levels are higher than normal Caused by Lack of insulin Or decreased insulin function Causes blood sugar levels to rise If people with diabetes leave for a long time, it can easily cause complications with various organs. Including the nervous system may have reduced efficiency.

Diabetes has the following symptoms Tired easily Dry skin causes itching on the skin. Dry eyes There is numbness in the feet. When wounds occur at various parts of the body, it heals more slowly than usual. Especially the wounds on the feet

Warning signs for people about to become Exhaustion Despite enough rest Unusually thin Thirsty than usual Blurry vision The skin is dry and itching. Mood swings The wound heals slowly causing the wound to become completely dry.

Ways to prevent diabetes Not controlling excess weight or sugar Exercise regularly Don’t drink alcohol Eat all 5 food groups.

Ways to prevent eating from diabetes Reduce fried foods, change to eating a boil instead. Eat carbohydrates from vegetables, cereals, fruits and low-fat milk. Eat foods that are high in fiber. Reduce drinking sugar-containing water such as soft drinks, sweet water, fruit juice

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ : qiwojun.com