ความหมายของโรค

ความหมายของโรค

ความหมายของโรค โรค ( Disease ) ความผิดปรกติของระบบการทำงานของร่างกาย ความผิดปกติของระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อของร่างกาย ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรค มีหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การทำงานผิดปรกติของอวัยวะ
อาการ ( Symptom ) คือ ความรู้สึกทางด้านร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะและเนื้อเยื่อ

ลักษณะอาการ เช่น อาการปวดศีรษะ อาการปวดท้อง อาการไอ ซึ่งอาการนี้ไม่ได้หมายถึงความผิดปรกติของร่างกายอย่างเดียว ยังหมายรวมถึงความผิดปรกติของจิตใจด้วย
ภาวะ ( Condition ) สภาพความผิดปกติของอวัยวะของร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาการต่างๆ เช่น ภาวะเบื่ออาหาร คำว่า ภาวะ กับ โรค มีความหมายเหมือนกัน
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค

สำหรับปัจจัยของการเกิดโรคต่างๆนั้น บางปัจจัยสามารถมองเห็นได้ แต่บางปัจจัยก็ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งปัจจัยการเกิดโรคมาจาก 3 ส่วน คือ มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และ เชื้อโรคต่างๆที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตผิดปรกติ

ความสำคัญของการควบคุมและการป้องกันโรคด้วยตนเอง

โรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงแล้ว การเกิดโรคหากมีความรุนแรง มีการระบาดในวงกว้าง จะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจด้วย ซึ่งการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับโรค สาเหตุการเกิดโรค การรักษาโรค และ แนวทางการป้องกันโรค จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณภาพชีวิตของทุกๆคน ซึ่งความสำคัญของการควบคุมและการป้องกันโรค

ป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นในชุมชน เนื่องจากความเจ็บป่วยส่งผลกระทบ เศรษฐกิจ หน้าที่การงาน และ ครอบครัวของชุมชน
ช่วยลดอัตราการตายของประชาชน
ป้องกันไม่ให้เกิดความพิการ และ การไร้สมรรถภาพของร่างกาย เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ทำให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เอื้อต่อการเกิดโรค ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากแหล่งนำโรคทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทำให้ประชาชนมีความรู้และเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพของตน

ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ทำให้ประชาชนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและเป็นการลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราการตายด้วยโรคติดต่อ ที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ตนเองและผู้อื่นที่เรารับผิดชอบเกิดความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ
ประเภทของโรค

การแบ่งประเภทของโรค เราแบ่งโรคตามอวัยวะที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค หรือ ความผิดปรกติของการทำงานในอวัยวะในร่างกาย โรคต่างๆสามารถแบ่งชนิดของโรค

Meaning of Disease. Disorders of the body’s working system. Disorders of the body’s organ systems and tissues There are many causes of disease, such as infection, heredity. Malfunctions of the organs.
Symptom is the physical sensation of the patient. Which is caused by abnormalities in the work of organs and tissues

Symptoms such as headache, abdominal pain, cough, which is not just a disorder of the body. It also includes disorders of the mind.
Condition (Condition). Disorders of the organs of the body and mind. Which is the cause of various symptoms such as anorexia. The word “condition” and “disease” have the same meaning.
Factors that cause disease

For the factors of various diseases Some factors can be seen But some factors cannot be seen The factors that cause the disease come from 3 parts which are human, environment and various pathogens that cause human body and abnormal living things.

The importance of self-control and disease prevention

Diseases that occur to humans in addition to directly affecting health. Pathogenesis if severe There is a widespread epidemic Will affect the economic condition as well

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube
แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โรคเริม

โรคเริม

โรคเริม เป็นโรคผิวหนังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากเชื้อไวรัสเหล่านี้จะยังคงอยู่ในร่างกายแม้อาการจะสงบลงแล้ว และกลับมาแสดงอาการอีกหากร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ

โรคเริม อาการ โดยรวมแล้วอาการของเริมที่ปาก และเริมที่อวัยวะเพศนั้นค่อนข้างคล้ายกัน โดยจะมีตุ่มน้ำใสบริเวณที่ติดเชื้อ ได้แก่ ปาก อวัยวะเพศ ทวารหนัก บั้นท้าย หรือต้นขา มีอาการเจ็บปวด แสบที่บริเวณแผล หากเป็นการติดเชื้อครั้งแรกจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงและหายช้า แต่ถ้าหากเป็นการติดเชื้อซ้ำ อาการจะไม่รุนแรงและหายได้เร็วกว่า

สาเหตุของเริม เริมมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเฮอร์พีส์ ซิมเพล็กซ์ เชื้อไวรัสดังกล่าวแบ่งออกเป็น อีก 2 ชนิดย่อย ๆ สามารถติดต่อกันได้จากคนสู่คนผ่านการสัมผัสเชื้อโดยตรง ผ่านทางการสัมผัสกับแผล และการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ หรือทางเพศสัมพันธ์และกิจกรรมทางเพศที่ไม่มีการป้องกัน รวมถึงการใช้ของเล่นทางเพศร่วมกันก็สามารถทำให้ติดเชื้อได้อีกด้วย

การรักษาเริม ปัจจุบันโรคเริมยังคงเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายสนิทได้ ซึ่งโดยหลัก ๆ แล้วการรักษาโรคเริมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

การบรรเทาอาการเจ็บปวด โดยแพทย์อาจสั่งยาบรรเทาอาการปวด ซึ่งแผลจากโรคเริมจะสามารถหายเองได้ภายในเวลา 2-6 สัปดาห์

การควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส โดยปกติแล้วเมื่อมีอาการของโรคเริม แพทย์มักจะสั่งใช้ยาอะไซโคลเวียร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และช่วยลดความรุนแรงของอาการ โดยยาเหล่านี้จะอยู่ในรูปของยาชนิดรับประทาน นอกจากนี้ ยาที่มีส่วนประกอบของอะไซโคลเวียร์ที่อยู่ในรูปแบบครีมสำหรับทา

วิธีการป้องกันเริมที่ดีที่สุด ก็คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ของใช้ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ หรือการสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอย่างการหอมแก้ม และการจูบ นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยด้วยการใช้ถุงยางอนามัยก็สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสเฮอร์พีส์ ซิมเพล็กซ์ได้

Herpes is a skin disease that cannot be cured. Because these viruses will remain in the body even after the symptoms have calmed down. And return to show symptoms if the body has weak immunity

Herpes Symptoms Overall, the symptoms of herpes on the mouth And genital herpes are quite similar There will be clear blisters in the infected area, including the mouth, genitals, anus, buttocks or thighs. Stinging at the wound If this is the first infection, the symptoms will be quite severe and will disappear slowly. But if it is a repeated infection The symptoms are not severe and disappear faster.

Causes of herpes Herpes is caused by the Herpes Simplex virus. The virus is divided into 2 subtypes. It can be transmitted from person to person through direct contact with the virus. Through contact with the wound And sharing personal items with those who are infected Or sexual intercourse and unprotected sexual activity Including the use of sex toys together can also cause infection.

Treatment for herpes Currently, herpes is still an inability to completely heal, which is mainly divided into two parts.

Pain relief Which the doctor may prescribe pain relieving drugs The sores from herpes can heal by themselves within 2-6 weeks.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube
แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา โรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์เม็ดสีในชั้นผิวหนัง สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายได้ มักกลายพันธุ์มาจากไฝตามร่างกาย

เป็นไฝตุ่มใหม่ที่มีลักษณะผิดปกติไปทั้งรูปลักษณ์ สี มีอาการคัน หรือเจ็บปวด หากได้รับการวินิจฉัยไวจะสามารถผ่าตัดเพื่อกำจัด และลดโอกาสการแพร่กระจายได้ พบได้ที่บริเวณผิวของร่างกายส่วนไหนก็ได้แต่ที่พบบ่อยคือช่วงลำตัวโดยเฉพาะคอ และหลัง

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา ชนิดกระจายตามผิว (Superficial spreading melanoma) เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด คิดเป็นประมาณ 70% ของผู้ป่วยทั้งหมด มักเกิดในคนที่มีผิวขาวมาก และตกกระ มะเร็งชนิดนี้จะแพร่กระจายที่ผิวหนังชั้นนอก จึงมักไม่เป็นอันตราย แต่บางรายอาจกระจายลึกลงไปที่ผิวหนังชั้นอื่น และลามไปยังอวัยวะต่างๆ ได้


ชนิดตุ่มนูน (Nodular melanoma) เป็นชนิดที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว พบบ่อยในผู้ป่วยวัยกลางคน มะเร็งชนิดนี้อาจไม่ได้พัฒนามาจากไฝที่มีอยู่บนผิวหนัง และสามารถเกิดขึ้นได้ในบริเวณผิวที่ไม่ได้รับแสงแดดเป็นประจำ


ชนิดเลนทิโก มาลิกนา (Lentigo maligna melanoma) มักเกิดขึ้นในวัยผู้สูงอายุ และผู้ที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน โดยปกติจะเกิดขึ้นบริเวณใบหน้า และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างช้าๆ เป็นเวลาหลายปี

มะเร็งเมลาโนมาตามมือและเท้า (Acral lentiginous melanoma) เป็นชนิดที่พบได้น้อยมาก มักจะปรากฏบนฝ่ามือ และฝ่าเท้า หรือเล็บของนิ้วโป้งเท้า เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ที่มีผิวคล้ำ

สาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา
โรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาเกิดขึ้นเมื่อเซลล์บางส่วนในผิวหนังเริ่มมีการเจริญเติบโตผิดปกติ โดยมีแนวคิดว่า เกิดจากการสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลต ไม่ว่าจะเป็นจากแหล่งธรรมชาติ

ปัจจัยที่สามารถเพิ่มโอกาสของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา

การมีไฝ หรือกระจำนวนมาก
มีผิวบาง ไวต่อแสงแดด สังเกตได้จากเมื่อถูกแดดแล้วผิวจะคล้ำเร็ว หรือไหม้ง่าย
มีผมสีแดง หรือสีบลอนด์
สมาชิกในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมามาก่อน
ดวงตาสีฟ้า
อายุที่มากขึ้น
พบในเพศชายมากกว่า
มีผิวหนังส่วนที่ถูกทำลายด้วยการไหม้แดด หรือได้รับการฉายรังสีรักษา
ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น การติดเชื้อเอชไอวี (HIV)


การใช้ยาลดระบบภูมิคุ้มกัน (Immunosuppressants) ซึ่งมักใช้หลังจากปลูกถ่ายอวัยวะ
การสัมผัสกับสารเคมีบางประเภท เช่น น้ำมันครีโอโสท และสารหนู
ได้รับวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งผิวหนังมาก่อนหน้านี้

Melanoma skin cancer Melanoma of the skin cancer Is a type of skin cancer caused by abnormal division of pigment cells in the skin Can spread to other organs in the body, often mutated from moles on the body

Is a new mole that looks unusual in appearance, color, itching or pain. If diagnosed quickly, surgery can be performed to eliminate And reduce the chance of spreading Can be found on any part of the body skin, but the most common is the torso, especially the neck and back

Superficial spreading melanoma is the most common type. Accounting for approximately 70% of all patients Often occurs in people with very white skin and freckles, this cancer will spread to the epidermis. Therefore not usually dangerous But some may spread deep into other layers of the skin And can spread to various organs

Nodular melanoma is a fast-growing type. Common in middle-aged patients This type of cancer may not develop from a mole existing on the skin. And can occur in areas that are not exposed to direct sunlight

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube
แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โรคเก๊าท์

 โรคเก๊าท์

โรคเก๊าท์ เกิดจากภาวะกรดยูริก (uric acid) ในเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดเป็นผลึกสะสมอยู่ในข้อ ทำให้เกิดการอักเสบ ปวดบวมอย่างรุนแรง ทั้งนี้ กรดยูริกเปรียบเสมือนของเสียในร่างกายที่เหลือจากการกำจัดเซลล์ที่หมดอายุลง โดยร่างกายของแต่ละคนจะมีกรดยูริกอยู่ประมาณร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20 มักได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไป

โรคเก๊าท์ การรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตส
อาการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการสร้างเซลล์เพิ่มขึ้น เช่น โรคมะเร็ง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) โรคสะเก็ดเงิน

อาการเจ็บป่วยที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างกรดยูริกขึ้นมามากกว่าปกติ ขณะเดียวกันก็ลดความสามารถในการกำจัดกรดยูริกออกจากร่างกาย เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต

การใช้ยาบางชนิด ที่ส่งผลให้ไตขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้น้อยลง

อาการ ผู้ป่วยโรคเก๊าท์จะมีอาการปวด บวมแดง ร้อนบริเวณข้ออย่างฉับพลันทันทีทันใด โดยมักเริ่มจากข้อบริเวณโคนนิ้วหัวแม่เท้า แต่ก็สามารถเกิดกับข้ออื่นๆ ได้ เช่น ข้อเท้า ข้อเข่า ข้อมือ ซึ่งจะเป็นๆ หายๆ ในระยะแรก

โรคเก๊าท์ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลอย่างถูกต้อง อาการอักเสบจะรุนแรงมากขึ้นทำให้ผู้ป่วยปวดถี่ขึ้นและนานขึ้นจนอาจกลายเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง และอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา เช่น โรคไต นิ่วในทางเดินปัสสาวะ และไตวาย

การรักษา โรคแนวทางการรักษาโรคเก๊าท์คือการลดกรดยูริกในเลือดให้ต่ำลง ซึ่งทำได้โดยการรับประทานยาละลายผลึกกรดยูริกแล้วให้ร่างกายขับออก เมื่อกรดยูริกลดต่ำลงก็จะเกิดการอักเสบน้อยลง

การป้องกันและดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเก๊าท์
พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามนัดทุกครั้ง และรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ อาหารทะเลบางชนิด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเน้นรับประทานโปรตีนจากผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันต่ำ ทั้งนี้ ผู้ป่วยควรศึกษาอย่างละเอียดว่าอาหารชนิดใดควรหรือไม่ควรรับประทาน หลีกเลี่ยงฟรุกโตสซึ่งพบมากในน้ำอัดลม

ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน ไม่ควรลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเพราะอาจเป็นการเพิ่มระดับของกรดยูริกได้

ดื่มน้ำให้มากเพื่อขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะ
หากมีอาการปวดเฉียบพลันให้พักการใช้ข้อที่อับเสบ แล้วใช้วิธีประคบเย็นช่วยบรรเทาอาการ

Gout is caused by the condition of high uric acid in the blood for a long time until the crystals accumulate in the joints. Cause inflammation Severe swelling and pain. Uric acid is like the waste in the body, left over from the expiration of dead cells. The body of each person is about 80 percent uric acid, while the other 20 percent are usually obtained from the food they eat.

Gout diseases, eating foods that are high in uric acid, such as meat, animal offal, seafood, alcohol And fructose-containing beverages.
illnesses affecting increased cell production, such as cancer, leukemia (psoriasis), psoriasis

Illness that encourages the body to produce more uric acid than usual While also reducing the ability to remove uric acid from the body, such as obesity, diabetes, high blood pressure and kidney disease

Use of certain drugs Resulting in the kidneys driving less uric acid through the urine

The symptoms of gout patients are sudden, sudden, red-hot pain in the joint area. Which usually starts from the joint at the base of the big toe But it can occur with other joints, such as ankles, knees, wrists, which will be lost in the initial stages.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube
แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โรคฉี่หนู

โรคฉี่หนู

โรคฉี่หนู เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคติดต่อที่มีหนูเเป็นพาหะนำโรค โรคที่มากับน้ำท่วม ทำให้ตับอักเสบ ไตอักเสบ อาการสำคัญ คือ มีไข้ ปวดหัว ปวดตามตัว ตัวเหลือง ตาเหลือง การรักษาและการป้องกันโรคฉี่หนู

โรคฉี่หนู โรคที่มากับน้ำท่วม เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบททีเรียทำให้เกิดการอักเสบของตับ การอักเสบของไต อาการที่สำคัญของโรคฉี่หนู

สาเหตุของการเกิดโรคฉี่หนู

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม ที่มีพาหะนำโรค คือ หนู ซึ่งสัตว์กลุ่มนี้จะมีเชื้อโรคที่ไต เมื่อ ฉี่ออกมาก เชื้อโรคก็ออกมาด้วย เมื่อเชื้อโรคปะปนกับน้ำและโคลน หากคนไปสัมผัส และ รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ก็จะเกิดโรคขึ้น โดยการรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย นั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 2 ทาง คือ การเข้าสู่ร่างกายทางตรง และ การเข้าสู่ร่างกายทางอ้อม

การรับเชื้อโรคโดยตรง จากการสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้ออยู่ หรือ โดนกัด
การรับเชื้อโรคทางอ้อม เช่น การรับเชื้อจากการสัมผัสน้ำหรือโคลนที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ โดยเชื้อโรคจะเข้าทางผิวหนังผ่านแผล นอกจากแผล เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกาย ผ่านเยื่อบุในปาก ตา จมูก รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน

อาการของผู้ป่วยโรคฉี่หนู

สำหรับอาการของโรคฉี่หนู หลังจากผู้ป่วยได้รับเชื้อ 2-14 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการ มีไข้ ปวดศีรษะ ตาแดง ปวดตามตัว ตัวเหลือง ตาเหลือง หากไม่ได้รับการรักษา จะเกิด ภาวะไตวาย มีอาการทางสมองและระบบประสาท และ เสียชีวิตในที่สุด

การรักษาโรคฉี่หนู

สำหรับการรักษาโรคฉี่หนู หรือ โรคเล็ปโตสไปโรซิส ในปัจจุบันสามารถรักษาได้โดยใช้ยาปฏิชีวนะ แต่ต้องเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งไม่ควรเกิน 4 วันหลังจากมีอาการ

การใช้ยาปฏิชีวนะนั้นจะแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของอาการ แต่เนื่องจากโรคนี้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ แนะนำให้ผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

หลีกเลี่ยงการลุยน้ำ ลุยโคลน หากมีความจำเป็นต้องสวมรองเท้าบู๊ทยางกันน้ำ

หากมีบาดแผลที่ขา หรือส่วนที่สามารถสัมผัสน้ำได้ ต้องหาเครื่องป้องกัน

รีบล้างเท้าและร่างกายหลังจากสัมผัสน้ำหรือโคลน โดยให้ทำความสะอาดด้วยสบู่และเช็ดให้แห้ง

ให้ระมัดระวังการสัมผัสน้ำไม่สะอาด เช่น การกระเด็นเข้าปาก ตา หรือ จมูก

รับประทานอาหารที่สะอาด และ ปรุงสุก การเก็บอาหารต้องเก็บให้มิดชิด

พยายามลดปริมาณขยะเท่าที่ทำได้ ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น ให้นำขยะไปทำลายให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้

Leptospirosis is caused by bacteria. Communicable Disease with Rat-Borne Disease Disease that comes with floods Causing hepatitis, nephritis, important symptoms are fever, headache, body aches, jaundice, yellow eyes, treatment and prevention of leptospirosis.

Leptospirosis, a disease that comes with floods Is a disease caused by bacteria causing inflammation of the liver Inflammation of the kidneys Important symptoms of leptospirosis

Causes of leptospirosis disease

Caused by bacterial infections in the group. The carriers are rats, which these animals will have kidney disease. When pee out a lot of germs also come out. When the pathogens mingle with water and mud If a person touches and receives germs into the body Then the disease will occur By getting germs into the body Can enter the body in 2 ways, which is direct physical entry and indirect physical entry.

Direct infection By contacting an infected animal or being bitten through indirect pathogens such as exposure to contaminated water or mud The germ will enter the skin through the wound. In addition, the wound can enter the body. Through the lining of the mouth, eyes, nose, including eating contaminated food.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube
แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โรควัณโรค

โรควัณโรค

โรควัณโรค โรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง ซึ่งสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจ การจาม การไอ หรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ วัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หากผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง

โรควัณโรค ถือเป็น 1 ใน 10 สาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลก โดยองค์กรอนามัยโลกได้เปิดเผยสถิติล่าสุดในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ว่ามีผู้ที่ป่วยทั่วโลกทั้งหมด 10.4 ล้านคน และมีถึง 1.8 ล้านคนที่เสียชีวิตจากวัณโรค ทั้งนี้วัณโรคเป็นโรคที่พบได้มากในประเทศไทยแต่ไม่ติด 10 อันดับสาเหตุการชีวิตของคนไทย

แต่ถึงอย่างนั้น องค์การอนามัยโลกก็ยังจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 22 ประเทศที่ปัญหาวัณโรคสูงมากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ซึ่งจำนวนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่ม 22 ประเทศเหล่านี้คิดเป็นกว่า 80% ของผู้ป่วยทั่วโลก

อาการวัณโรคจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแฝง (Latent TB) และระยะแสดงอาการ (Active TB) โดยเมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้ว เชื้อจะพัฒนาไปอย่างช้า ๆ อาจต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ ไปจนถึงหลายปีกว่าจะแสดงอาการ

ระยะแฝง ระยะแฝง เมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้วจะไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็น เนื่องจากเชื้อไม่ได้รับการกระตุ้น ทว่าเชื้อแบคทีเรียก็ยังคงอยู่ในร่างกาย และสามารถก่อให้เกิดอาการจนเข้าสู่ระยะแสดงอาการได้

ระยะแสดงอาการ เป็นระยะที่เชื้อได้รับการกระตุ้นจนเกิดอาการต่าง ๆ โดยอาการในระยะนี้จะปรากฎให้เห็นได้ชัดเจน

สาเหตุของวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium Tuberculosis) ที่สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศโดยผ่านทางการไอ จาม การพูด และการหายใจ โดยความเสี่ยงของวัณโรคจะเพิ่มขึ้นหากเป็นผู้ที่เคยพักอาศัย

เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมาก เคยมีการติดต่อและสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอจากโรคร้ายแรง หรืออยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน และผู้ที่มีสุขภาพไม่ดี จากปัญหาทางด้านโภชนาการ ติดยาเสพติด หรือพิษสุราเรื้อรัง

การรักษาวัณโรค ทำได้ด้วยการรับประทานยาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการดูแลสุขภาพ โดยยาที่แพทย์นิยมใช้ในการรักษา

ไอโซไนอาซิด ไรแฟมพิซิน อีแทมบูทอล ไพราซินาไมด์ แต่ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการดื้อยา ก็อาจจะต้องใช้ยาตัวอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อให้การรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สเตรปโตมัยซิน และยาลีโวฟลอกซาซิน

ภาวะแทรกซ้อนของวัณโรคมักเกิดขึ้นจากการรักษาที่ล่าช้า หรือการรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง โดยอาการของภาวะแทรกซ้อนอาจไม่รุนแรง หรือรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ภาวะแทรกซ้อนที่มักพบได้ในผู้ป่วยวัณโรค ได้แก่ ไอเป็นเลือด ฝีในปอด ภาวะน้ำในช่องหุ้มปอด

การป้องกันวัณโรค
การป้องกันวันโรคทำได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และระมัดระวังในการอยู่ใกล้กับผู้ป่วยวัณโรคเป็นเวลานาน ๆ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรสวมหน้ากากอนามัย ไม่เพียงเท่านั้น การได้รับวัคซีนบีซีจี (BCG) ก็สามารถช่วยป้องกันวัณโรค ซึ่งวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนพื้นฐานที่ต้องฉีดให้เด็กแรกเกิด และเป็นวัคซีนที่เจ้าหน้าที่ต้องฉีด

Tuberculosis, contagious disease caused by severe bacterial infections Which can be transmitted through the air through breathing, sneezing, coughing or living with TB patients for a long period of time. Tuberculosis is a disease that can be cured if the patient continues to take medication.

Tuberculosis is considered one of the top 10 causes of death in the world. The World Health Organization has released the latest statistics in 2015 (10.4 million people worldwide) and 1.8 million people who died from tuberculosis. However, tuberculosis is a disease that is very common in Thailand, but not in the top 10 causes of Thai people’s lives.

But The World Health Organization has also classified Thailand as one of 22 countries with a high TB ​​problem since 1978, with the number of new TB patients in these 22 countries representing more than 80% of patients worldwide.

Tuberculosis symptoms are divided into 2 phases, Latent TB and Active TB. Infection will develop slowly, may take weeks. Until many years before showing symptoms

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube
แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โรคไขกระดูกบกพร่อง

โรคไขกระดูกบกพร่อง

โรคไขกระดูกบกพร่อง ไขกระดูกอยู่ในโพรงกระดูกทั่วร่างกาย เป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์เม็ดเลือด คือ เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดขาว แต่หากไขกระดูกทำงานบกพร่อง ก็จะเกิดความผิดปกติได้ อย่างโรคไขกระดูกบกพร่อง เป็นโรคที่ไขกระดูกไม่สามารถสร้างเซลล์เม็ดเลือดได้

โรคไขกระดูกบกพร่อง จะมีอยู่ 2 ประเภท

โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ มักพบในคนที่ยังอายุน้อย
โรคไขกระดูกเสื่อม โรคเอ็มดีเอส มักพบในผู้สูงอายุ

โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ เกิดจาก
โรคทางพันธุกรรม
ปัจจัยที่เกิดภายหลัง พบได้บ่อยกว่าสาเหตุทางพันธุกรรม

การได้รับสารเคมีต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าแมลง เบนซิน ยาฉีดยุง สารหนู กาว

การได้รับรังสีขนาดสูง

การใช้ยาเคมีบำบัด หรือการฉายแสงเพื่อรักษามะเร็ง

อาการ
ซีด ถ้าโลหิตจางมากจะมีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วย
หอบ เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง
เป็นไข้ ป่วยง่าย เพราะติดเชื้อได้ง่าย
มีจุดเลือดออกตามตัว เป็นรอยช้ำเลือด
เลือดออกง่าย อาจมีเลือดออกในปาก
บางรายอาจอาเจียนเป็นเลือดปัสสาวะเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือด

การรักษาจะมี 2 วิธีหลักๆ
การรักษาโดยการให้เลือด
เม็ดเลือดแดงกับผู้ป่วยที่มีภาวะซีด และเหนื่อยจากภาวะโลหิตจาง
ให้เกล็ดเลือดในกรณีผู้ป่วยมีเกล็ดเลือดต่ำกว่า 10,000/uL

Deficiency of bone marrow The marrow is in the bone cavities throughout the body. It is an important organ that creates blood cells, such as red blood cells, platelets and white blood cells. But if the bone marrow is impaired Will cause abnormalities Like bone marrow deficiency Is a disease in which the bone marrow cannot produce blood cells

There are 2 types of bone marrow defects.

Anemia from the bone marrow atrophy Often found in young people.
Bone marrow dementia. MDS disease is often found in the elderly.

Anemia from the bone marrow atrophy Caused by genetic factors, subsequent factors More common than genetic causes

Receiving various chemicals such as pesticides, benzene, mosquito spray, arsenic, glue

High radiation exposure

Using chemotherapy Or radiation to treat cancer

Pale, severe anemia and fatigue Easily tired when exerting fever, easily sick because of infection, bleeding spots along the body A bruising, bleeding easily There may be bleeding in the mouth, some may vomit as blood, urine is a blood transfusion.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube
แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โรคธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมีย หรือ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคเลือดจางหรือโรคโลหิตจางเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์

พันธุกรรมอย่างหนึ่ง ทำให้ร่างกายมีการสร้างโปรตีนโกลบินที่มีลักษณะผิดปกติ

ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยมีอายุสั้น แตกง่าย และถูกทำลายได้ง่าย เป็นผลทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการซีดเหลืองเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ

โรคธาลัสซีเมีย จัดเป็นโรคโลหิตจางทางกรรมพันธุ์ที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก สามารถพบได้ทั่วโลก แต่พบได้สูงในบ้านเรา และคนในถิ่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เฉพาะในประเทศไทยนั้นพบผู้ป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 1% และมีทารกเกิดใหม่เป็นโรคนี้ปีละประมาณ 12,500 ราย นอกจากนี้ยังพบว่ามี ผู้ที่เป็นพาหะของโรค

(มียีนผิดปกติแฝงอยู่โดยไม่เป็นโรค แต่ยังสามารถถ่ายทอดไปให้ลูกหลานได้) ในหมู่คนไทยโดยเฉลี่ยมากถึง 30-45% ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

สาเหตุของโรคธาลัสซีเมีย
โรคนี้เกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ซึ่งถ่ายทอดต่อ ๆ กันมาจากบรรพบุรุษในลักษณะของยีนด้อย (Autosomal recessive) กล่าวคือ ผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรคนี้จะต้องรับคู่ยีนที่ผิดปกติมาจากทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ทั้ง 2 ยีน ส่วนผู้ที่รับยีนผิดปกติมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวจะไม่ป่วยเป็นโรคนี้ และมีสุขภาพดีเป็นปกติ

โอกาสเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคธาลัสซีเมีย ถ้าพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะของโรค ส่วนอีกฝ่ายปกติสมบูรณ์ดี โอกาสที่บุตรจะเป็นพาหะเท่ากับ 50% และโอกาสที่บุตรจะเป็นปกติสมบูรณ์เท่ากับ 50%
ถ้าทั้งพ่อและแม่ต่างฝ่ายต่างเป็นพาหะของโรค โอกาสที่บุตรจะเป็นพาหะเท่ากับ 50%, โอกาสที่บุตรจะเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 25% และโอกาสที่บุตรจะเป็นปกติสมบูรณ์เท่ากับ 25%
ถ้าพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะของโรค ส่วนอีกฝ่ายเป็นโรคธาลัสซีเมีย โอกาสที่บุตรจะเป็นพาหะเท่ากับ 50% และโอกาสที่บุตรจะเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 50%
ถ้าทั้งพ่อและแม่ต่างฝ่ายต่างเป็นโรคธาลัสซีเมีย โอกาสที่บุตรจะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 100%

อาการของโรคธาลัสซีเมีย
อาการของโรคนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของโรคที่เป็น ซึ่งสามารถแบ่งระดับความรุนแรงออกได้เป็น 3-4 ระดับ

 1. โรคธาลัสซีเมียชนิดที่รุนแรงที่สุด โรคฮีโมโกลบินบาร์ตไฮดรอปส์ฟีทัลลิส
 2. โรคธาลัสซีเมียชนิดที่มีอาการรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเบต้าธาลัสซีเมียชนิดโฮโมไซกัส
 3. โรคธาลัสซีเมียชนิดที่มีอาการน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นฮีโมโกลบินเอช
  โรคธาลัสซีเมียชนิดที่ไม่มีอาการ นอกจาก 3
  กลุ่มอาการดังกล่าวแล้ว ยังมีกลุ่มที่ไม่มีอาการ เช่น แอลฟาธาลัสซีเมีย 2 ชนิดโฮโมไซกัส ฮีโมโกลบินอีชนิดโฮโมไซกัส

วิธีรักษาโรคธาลัสซีเมีย
สำหรับแนวทางการรักษาโรคธาลัสซีเมียนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
ผู้ที่ตรวจพบว่าเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องรับประทานยาใด ๆ


ผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดที่มีอาการน้อย เช่น ฮีโมโกลบินเอช ถ้าผู้ป่วยยังรู้สึกสบายดีแพทย์จะยังไม่ให้การรักษาแต่อย่างใด เพียงแต่ให้คำแนะนำและติดตามดูอาการ
แพทย์จะประเมินภาวะเหล็กเกินโดยการตรวจระดับเฟอร์ริทิน (Ferritin) ในเลือด และทำการปรับขนาดยาขับธาตุเหล็กให้เหมาะสมเป็นระยะๆ

Thalassemia or thalassemia anemia Anemia or a type of chronic anemia caused by genetic disorders

One genetic Causing the body to create abnormal globin protein

Resulting in patients with short-lived red blood cells breaking easily and easily destroyed Resulting in patients with chronic pale yellow and with various complications

Thalassemia Considered the most common genetic anemia in the world. Can be found all over the world But found high in our country And people in the Mediterranean region Only in Thailand, about 1% of patients are diagnosed with this disease and about 12,500 new babies are born with this disease each year. People who are carriers of the disease

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube
แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ ภาวะการเกิดโรคจากอาการแพ้ การไอ การจาม คัดจมูก มีน้ำมูก น้ำตาไหล คันรอบดวงตา รวมถึงระคายเคืองทั่วใบหน้า เกิดผดผื่นคันตามผิวหนัง กรณีอาการแพ้รุนแรงอาจถึงขั้นท้องร่วง แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกิดจากการได้รับสารเข้าสู่ร่างกาย

สาเหตุการเกิด โรคภูมิแพ้ กรรมพันธุ์ในคนในครอบครัวที่มีคนเป็นโรคภูมิแพ้มีอัตราเสี่ยงที่คนในครอบครัวจะเป็นภูมิแพ้

สิ่งแวดล้อม ในสภาะแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้มาก เช่น ฝุ่น มักจะทำให้มีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้มากกว่าปกติ

ชนิดของโรคภูมิแพ้ ภูมิแพ้อากาศ ภูมิแพ้ผิวหนัง ภูมิแพ้ระบบทางเดินอาหาร

อาการของโรคภูมิแพ้ตา จะเกิดอาการเยื่อบุตาอักเสบ มีอาการเคืองตา คันหัวตา แสบตา หนังตาบวม น้ำตาไหล เป็นต้น
จมูก จะเกิดอาการเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ มีอาการน้ำมูกไหล คัดจมูก จามบ่อย มีเสมหะไหลลงคอ

ผิวหนัง จะเกิดอาการผิวหนังอักเสบ มีอาการผดผื่น คัน ผื่นแห้ง แดง ผิวเป็นสะเก็ด เป็นต้น
ระบบทางเดินอาหาร เรียกว่า อาการแพ้อาหาร มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปากบวม ท้องเสีย ท้องอืดท้องเฟ้อ

การดูแลรักษาเพื่อป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้
หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้
กำจัดสิ่งสกปรกที่เป็นพิษภายในบ้าน
ทำความสะอาดบ้านและที่นอนไม่ให้มีฝุ่น
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีอาการแพ้

Allergy, allergy, coughing, sneezing, nasal congestion, runny nose, itching, itching around the eyes and irritation throughout the face Rash on the skin In the case of severe allergic reactions, diarrhea, angina, suffocation, due to exposure to the body.

Causes of allergies Heredity in people with allergies, the risk of allergies in the family

Environment in the environment that has a lot of allergens, such as dust, tend to cause allergies than usual.

Types of allergies Air allergy Skin allergies Digestive system allergies

Symptoms of eye allergies Will cause conjunctivitis There are irritation of the eyes, itchy eyes, sore eyes, swollen eyelids, tearing, etc. The nose will cause nasal inflammation. Having a runny nose, stuffy nose, frequent sneezing, with phlegm flowing down the neck

Skin will cause dermatitis. There are rash, dry rash, red skin, scaly skin etc. The digestive system is called food allergy. With nausea and vomiting, abdominal pain, swollen mouth, diarrhea, flatulence

Care to prevent allergies.Avoid allergenic foods, eliminate toxic dirt in the house, clean the house and keep the mattress dusty, exercise regularly.Avoid using allergies.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube
แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า โรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสที่มีสาเหตุจากการถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัดหรือข่วน โดยเฉพาะสุนัข ซึ่งเชื้อดังกล่าวส่งผลกระทบระบบประสาทส่วนกลาง และจะมีความรุนแรงมากจนถึงขั้นเสียชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาหรือฉีดวัคซีนป้องกันทันเวลา ทั้งนี้สถิติผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมีจำนวนลดลงเรื่อย

โรคพิษสุนัขบ้า อาการของโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าในระยะแรกเริ่มอาจไม่แสดงอาการใด ๆ เนื่องจากเป็นระยะการฟักตัวของเชื้อที่มักใช้เวลาตั้งแต่ 2-12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือบางรายอาจใช้เวลาอย่างเร็วเพียงแค่ 4 วัน ซึ่งเป็นระยะที่สำคัญมาก

บริเวณที่ถูกกัดยังสามารถส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนและระยะฟักตัวของเชื้อ โดยยิ่งบริเวณที่ติดเชื้ออยู่ใกล้สมองมากเท่าไหร่ เชื้อก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนและฟักตัวได้รวดเร็วขึ้นเท่านั้น เช่น การถูกกัดบริเวณใบหน้าจะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อเร็วกว่าการถูกกัดที่บริเวณขา ทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่อวัยวะอื่น ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

กลุ่มอาการสมองอักเสบ พบได้ประมาณ 80% ของผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า

 1. กลัวน้ำ ไม่สามารถกลืนน้ำลายได้
 2. มีการเกร็งของกล้ามเนื้อใบหน้าและลำคอ กล้ามเนื้อที่ใช้กลืน และกล้ามเนื้อหายใจ
 3. กลืนอาหารลำบาก
 4. พูดไม่ชัด
 5. สมองอักเสบ ทำให้เกิดประสาทหลอน มีอาการสับสน หวาดระแวง คุ้มคลั่ง กระสับกระส่าย และโคม่าได้

กลุ่มอาการแบบอัมพาต พบในผู้ป่วยประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลาแสดงอาการยาวนานกว่าชนิดสมองอักเสบ

การถูกกัดหรือข่วนโดยสัตว์ รวมถึงการถูกสัตว์เลียที่แผลหรือเยื่อบุตา ปาก และจมูกที่นับว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ผู้ป่วยต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อให้พิจารณาว่าควรทำการรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อ

Rabies Rabies Rabies is a viral disease caused by biting or scratching an infected animal. Especially dogs The said virus affects the central nervous system. And will be so violent until death If not treated or vaccinated in time The number of rabies deaths in Thailand is decreasing.

Symptoms of rabies Patients who have had rabies at the initial stage may not show any symptoms as the incubation period usually lasts from 2 to 12 weeks. Or some may take as fast as 4 days, which is a very important phase

The bitten area can also affect the number and incubation period of the infection. Especially the infected area is very close to the brain Infection will increase the number and incubation faster only, such as biting on the face will spread the infection faster than being bitten in the leg. Causing the spread of the infection to other organs more quickly

Encephalitis is found in approximately 80% of rabies patients.

Afraid of water, unable to swallow saliva, contracting the muscles of the face and neck Muscles that swallow And the muscles that breath, swallow the food, difficulty speaking, can not speak clearly Causing hallucinations, confusion, paranoia, anxiety, restlessness and coma

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube
แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/