มาลาเรีย

มาลาเรีย

มาลาเรีย โรคมาลาเรียเป็นโรคติดต่อ มียุงก้นปล่องเป็นพาหะเกิดจากเชื้อ Plasmodium ซึ่งเป็นสัตว์เซลเดียวอยู่ใน class Sporozoa มีวงจรของเชื้อระยะต่างๆ

สลับกันคือ ระยะมีเพศและไม่มีเพศ และมีวงจรชีวิตอยู่ทั้งในสัตว์มีกระดูกสันหลังและยุง มาลาเรียเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญมาก ประชากรร้อยละ 36 ของประชากรจากกว่า 90

มาลาเรีย ประเทศทั่วโลกอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการแพร่กระจายของโรคมาลาเรีย สำหรับประเทศไทยมาลาเรียยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ แม้ว่าโรคนี้จะมีอัตราป่วยและอัตราตายลดลง แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา

สาเหตุเชื้อ Plasmodium ที่ก่อโรคในคนมี 4 ชนิด ได้แก่ P.falciparum, P.vivax, P.malariae และ P.ovale ในประเทศไทยเชื้อที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิด

เมื่อยุงก้นปล่องตัวเมียมีเชื้อมาลาเรียกัดคน ยุงจะปล่อยเชื้อมาลาเรีย (sporozoite) จากต่อมน้ำลายเข้าสู่กระแสเลือดของคน จากนั้นเชื้อจะเดินทางไปที่ตับและเกิดการแบ่งเซลแบบไม่อาศัยเพศ

ทำให้ได้ merozoite นับพันตัว จากนั้นเซลตับจะโตและแตกออกปล่อย merozoite ออกมาในกระแสเลือด ระยะนี้ผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการของโรค คือ ไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ สำหรับเชื้อ

Malaria Malaria is contagious. Anopheles mosquitoes are borne by Plasmodium, a single-celled animal in the class Sporozoa, with a cyclic cycle of different phases.

The alternate is The term of having sex and without sex And has a life cycle in both vertebrates and mosquitoes Malaria is a very important public health problem. Population 36 percent of the population from more than 90.

Countries around the world live in areas where malaria is spread. For Thailand, malaria is still a major public health problem. Although the disease has decreased morbidity and mortality, since 1996.

Plasmodium causes four pathogens: P.falciparum, P.vivax, P. malariae, and P.ovale. In Thailand, the most common pathogens are.

When a female Anopheles mosquito bites a person with malaria. Mosquitoes release malaria (sporozoite) from the salivary glands into a person’s bloodstream. The germs then travel to the liver and undergo a asexual cell division.


Thousands of merozoite are produced, and liver cells are then grown and broken, releasing merozoite into the bloodstream. At this stage, the patient will begin to show signs of the disease: fever, chills, headache for the infection.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google ยูฟ่าเบท

ติดตามข่าวสาร/แนะนำคำติชมได้ที่นี่ qiwojun

ใส่ความเห็น