ตับแข็ง

 อาการของ ตับแข็ง

ตับแข็งเป็นสภาวะตับเกิดแผลเป็นหลังจากมี การอักเสบหรือภยันตรายต่อเนื้อตับ เมื่อเนื้อตับที่ดีถูกทําลาย เนื่อตับที่หายจากการอักเสบ หรือถูกทําลายจะเกิดเนื้อเยื่อประเภทพังผืดรัด หรือกดเส้นเลือดในตับ เป็นผลให้เลือดไหลผ่านตับไม่สะดวก การทํางานของตับลดลง โรคตับแข็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลก 25,000 คนต่อปี นับว่าเป็นสาเหตุการตายที่เกิด จากโรคอันดับที่ 8 นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สําคัญ และเกิดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งอีกด้วย

ตับแข็ง
ตับแข็ง

เป็นสภาวะตับเกิดแผลเป็นหลังจากมี การอักเสบหรือภยันตรายต่อเนื้อตับ เมื่อเนื้อตับที่ดีถูกทําลาย เนื่อตับที่หายจากการอักเสบ หรือถูกทําลายจะเกิดเนื้อเยื่อประเภทพังผืดรัด หรือกดเส้นเลือดในตับ เป็นผลให้เลือดไหลผ่านตับไม่สะดวก การทํางานของตับลดลง โรคตับแข็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลก 25,000 คนต่อปี นับว่าเป็นสาเหตุการตายที่เกิด จากโรคอันดับที่ 8 นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สําคัญ และเกิดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งอีกด้วย

สาเหตุของโรค

เกิดจากการเป็นตับอักเสบเรื้อรังเป็นเวลานาน จนทําให้เนื้อตับตายลง เกิดแผลเป็น มีเนื้อเยื่อ พังผืดแทรกในตับ สาเหตุที่พบในประเทศไทย

1. สุรา แอลกอฮอล์ในสุราจะทําให้เกิดความผิดปกติ ของการใช้ ของการใช้โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตในตับ ทําให้เกิดภาวะตับอักเสบจากสุราขึ้น เมื่อเป็นนานๆ จะเกิดภาวะตับแข็ง พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 160 กรัมต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะเกิดภาวะตับแข็งได้ง่าย หรือเปรียบเทียบได้เท่ากับการดื่มสุราวิสกี้ 480 ซีซีต่อวัน หรือไวน์ 1,600 ซีซีต่อวัน หรือเบียร์ 4,000 ซีซีต่อวัน

2. ไวรัสตับอักเสบ มีไวรัส 3 ตัว ที่ทําให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซี และดี ในประเทศไทยพบมากเฉพาะไวรัสบี และ ซี เท่านั้น ส่วนไวรัสตับอักเสบดีจะเกิดเฉพาะในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น (เพราะต้องอาศัยไวรัสบีในการแบ่งตัวเติบโตของไวรัสดี) พบมากเฉพาะในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน เช่น อิตาลี

3. ยา สารพิษและพยาธิบางชนิด ยาและสมุนไพรบางชนิด ถ้ากินขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้เกิดอาการตับอักเสบเรื้อรังได้ และสารพิษบางชนิด เช่น สารหนูก็ก่อให้เกิดพังผืดในตับได้ รวมทั้งพยาธิบาง ชนิด เช่น พยาธิใบไม้ในตับ ก็กระตุ้นให้เกิดตับแข็งได้

4. ภาวะดีซ่านเรื้อรังจากท่อน้ำดีอุดตัน ปกติตับจะสร้างน้ำดี ไหลมาตามท่อน้ำดีลงสู่ลําไส้เล็กส่วนต้น ส่วนที่ เหลือจากการไหลลงลําไส้จะไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดี ถ้ามีการอุดกั้นการไหลของน้ำดีบริเวณท่อน้ำดีจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม เช่น นิ่วอุดท่อน้ำดี หรือเนื้องอกอุดหรือเบียดท่อน้ำดีจนตีบตันเป็นเวลานาน น้ำดีที่ไหลย้อนกลับไปคั่งที่ตับก็สามารถทําลายเนื้อตับจนเป็นตับแข็งได้

5. ภาวะหัวใจวายเรื้อรัง ทําให้มีเลือดคั่งที่ตับ เลือดไหลเวียนในตับลดลง เนื้อตับเกิดภาวะขาดออกซิเจนตาย

6. โรคกรรมพันธุ์บางชนิด เช่น โรควิลสัน มีการสะสมของทองแดงมากในตับทําให้เนื้อตับอักเสบและตาย เกิด ตับแข็ง โรคมีการสะสมของเหล็กมากในตับมีความบกพร่องของการใช้คาร์โบไฮเดรตบางประเภท

7. โรคตับอักเสบจากภูมิต้านทานตนเอง เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันนั้นหันมาทําลายตับตนเอง พบมากในชาวยุโรป ส่วนในประเทศ ไทยพบน้อย

8. โรคตับอักเสบจากภาวะไขมันเกาะตับ ภาวะที่มีไขมันสะสมที่ตับจำนวนมาก อาจจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง จนกลายเป็นตับแข็งได้ ภาวะมีไขมันเกาะตับมากนี้ อาจพบร่วมกับโรคบางโรค เบาหวาน ทุพโภชนาการ อ้วน การใช้ยาบางชนิดเป็นเวลานาน ซึ่งในปัจจุบันสามารถตรวจวิเคราะห์ภาวะไขมันเกาะตับได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ แถมไม่ต้องเจาะหรือผ่าตัด ด้วยการตรวจหาภาวะไขมันเกาะตับพร้อมการวิเคราะห์ภาวะตับแข็งได้ในตัว ด้วยเครื่อง

รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็ง

เมื่อเกิดตับแข็งแล้ว ขณะนี้ยังไม่มียารักษาแก้ไขภาวะพังผืดที่เกิดจากแผลเป็นในตับให้กลับมาปกติได้ นอกจากดูแลไม่ให้ตับมีการอักเสบ หรือถูกทําลายมากขึ้น ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยโรคตับแข็งคือ
กําจัดสาเหตุที่ทําให้เกิดตับอักเสบ เช่น งดดื่มสุรา รักษาไวรัสตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับบี และซี ในรายที่เป็นโรควิลสัน ให้ยากินขจัดทองแดง
ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
รับประทานอาหารให้ครบ รวมทั้งอาหารประเภทโปรตีน อย่างน้อยในปริมาณ 1 ถึง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ในรายที่ขาดอาหาร ต้องเพิ่มโปรตีนสูงถึง 1.5 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวัน ยกเว้นในรายที่เกิดอาการทางสมอง เนื่องจากตับขจัดสารพิษไม่ได้จําเป็นต้องลดการกินอาหารโปรตีนตามคําแนะนําของแพทย์
ในรายที่มีขาบวม ท้องมาน ควรจํากัดการกินเกลือ ไม่ให้เกิน 200 มิลลิกรัมต่อวัน หลีกเลี่ยงดองเค็มเพื่อป้องกันไม่ให้บวมมากขึ้นจากภาวะมีเกลือคั่ง ในรายที่บวมมาก แพทย์อาจสั่งยาขับปัสสาวะ เพื่อลดภาวะท้องมานและอาการ

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

ใส่ความเห็น