โรคกาฬโรค

  โรคกาฬโรค

โรคกาฬโรค

ลักษณะโรค : เป็นโรคติดต่อจากสัตวสู่คน ( zoonosis )
ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ฟันแทะและหมัดของมัน ซึ่งแพร่เชื้อ
แบคทีเรีย

โรคกาฬโรค ระบาด
สถานการณ์ทั่วโลก : กาฬโรคพบได้ในประเทศต่างๆ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กาฬโรคยังเป็นโรค
ประจําถิ่นในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินเดีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มองโกเลีย
เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย

เมื่อปี พ.ศ. 2541 หรือการเกิดกาฬโรค
ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น้ลักษณะ
กระจาย (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 พบผู้ป่วย 5 – 15 ราย/ปี)
บางพื้นที่พบผู้ป่วยเพียงรายเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ โดย
ผู้ป่วยจะมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ประเภทฟันแทะในป่าหรือ
หมัดที่อาศัยบนตัวสัตว์ฟันแทะ และไม่มีการติดต่อจากคน
สู่คนในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467
สถานการณ์โรคในประเทศไทย : ได้รับรายงานการ
ระบาดของกาฬโรคครั้งแรกโดยนายแพทย์เอช แคมเบล
ไฮเอ็ต เจ้ากรมแพทย์สุขาภิบาล
พบผู้เสียชีวิตที่น่าสงสัย
จะเป็นกาฬโรคบริเวณที่อยู่ของพอคาชาวอินเดียทาง
ฝังธนบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2447 การระบาด
ของโรคสันนิษฐานว่า น่าจะเกิดจากหนูที่มีเชื้อกาฬโรค
ติดมากับเรือสินค้าที่มาจากเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

อาการของ โรคกาฬโรค : อาการและอาการแสดงเริ่มแรกจะยังไม่
จําเพาะ ต่อมนํ้าเหลืองอักเสบจะเกิดในบริเวณที่ต่อมเหล่านั้น
รับนํ้าเหลืองมาจากบริเวณที่ถูกหมัดกัด มักเป็นบริเวณ
ขาหนีบ

อาจจะพบร่องรอยของแผลหมัด
กัดเหลืออยู่ ต่อมนํ้าเหลืองที่อักเสบจะบวม แดง เจ็บ
และอาจจะกลายเป็นฝี

การรักษาและการป้องกันการให้ยาปฏิชีวนะในการรักษาจะมี ประสิทธิผลสูง หากใช้รักษาในช่วงแรกเมื่อเริ่มมีอาการ
ยาสเตรปโตมัยซิน
ยาคลอแรมเฟนิคอล
ยาตัวเลือกลําดับต่อไป สําหรับ
การรักษากาฬโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ควรใช้ยาคลอแรมเฟนิคอล

การแพร่ติดต่อ โรคกาฬโรค
กาฬโรคในคนที่แพร่ระบาดทั่วโลกเป็นผลจากการที่คนถูกหมัดหน
ที่มีเชื้อกัด สําหรับปีจจัยอื่นการจับต้องสัตว์ที่เป็นโรคโดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ กระต่ายและสัตว์กินเนื้อชนิดอื่นๆการหายใจละอองเชื้อจากผู้ป่วยหรือสัตว์เลี้ยงในบ้าน

การจับต้องตัวอย่างเชื้อ
ที่เพาะเลี้ยงใน ห้องปฏิบัติการอย่างไม่ระมัดระวัง การติดต่อจากคนสู่คนโดยถูกหมัดคน

ป้องกัน โรคกาฬโรค
ลดความเสี่ยงของประชากร
ไม่ให้ถูกหมัดที่มีเชื้อกัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อเยื่อ
ของสัตว์ที่เป็นโรครวมทั้งสารคัดหลั่ง หรือหลีกเลี่ยงการ
คลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นกาฬโรคปอดบวม

Plague
Disease characteristics: Zoonosis
Related to rodents and their fleas Transmitted
bacteria

Plague epidemic
Global situation: The Black Death can be found in many countries. Democratic Republic of the Congo The Black Death is still a disease.
Localized in the People’s Republic of China India
People’s democratic republic of mongolia
Myanmar, Vietnam and Indonesia

Treatment and prevention The treatment of antibiotics will have High effectiveness If used during the initial treatment when symptoms begin
Streptomycin drugs
Chloramphenicol drugs
Next order drugs for
Treatment of plague, meningitis

The spread of the plague
The Black Death in people spread worldwide is a result of people being punched.
Infected For other factors, handling infected animals, especially rodents Rabbits and other carnivores, inhalation of germs from patients or domestic animals

Handling of specimens
Cultured in Lab carefully Contact from person to person without being punched by people

Plague prevention
Reduce the risk of population To not be bitten by an infected flea Avoiding tissue contact
Of diseased animals, including secretions Or avoid
Get in touch with patients with bubonicplague.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / YouTube

แนะนำคำติชมได้ที่ qiwojun.com/

 

 

 

ใส่ความเห็น