โรคเมลิออยด์

โรคเมลิออยด์ เป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ปนเปื้อนได้ในน้ำและดิน แพร่กระจายสู่คนผ่านการสัมผัสเชื้อโดยตรงหรือโดยการติดต่อจากสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น สุนัข แมว หมู ม้า วัว ควาย แกะ แพะ

พบอัตราการป่วยมากที่สุดในช่วงฤดูฝน โดยในประเทศไทยจะพบมากในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็นโรคที่มีอัตราการป่วยตายสูง

อาการของโรคเมลิออยด์ โรคเมลิออยด์เกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะและมักแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอวัยวะภายในร่างกายที่มีการติดเชื้อ

การติดเชื้อที่ปอด เกิดจากการสูดดมเชื้อเข้าไป ซึ่งเป็นรูปแบบการติดเชื้อที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคนี้ โดยการติดเชื้อที่ปอดนั้นอาจจะทำให้เกิดการอักเสบและทำให้มีฝีหนองในปอดตามมา อาการที่ปรากฏให้เห็นมีได้ตั้งแต่หลอดลมอักเสบชนิดไม่รุนแรงไปจนถึงอาการของโรคปอดบวมชนิดรุนแรง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีไข้

ปวดศีรษะ ไอ ไม่อยากอาหาร หายใจหอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อโดยทั่วไป รวมถึงอาจไอเป็นเลือด บางครั้งอาการเหล่านี้อาจทำให้สับสนกับวัณโรคหรือโรคปอด

โรคเมลิออยด์

Melioidosis is a bacterial infection that can contaminate water and soil. It is spread to humans through direct contact or by contact from infected animals such as dogs, cats, pigs, horses, cattle, sheep, goats.

I found the highest rate of morbidity during the rainy season. In Thailand, it is most common in the Northeast and is considered to be a disease with a high mortality rate.

Symptoms of melioidosis. Melioidosis occurs in many ways and often shows different symptoms depending on which organs are infected.

Lung infection. Caused by inhalation of the infection. Which is the most common infectious form of this disease Lung infections can cause inflammation and lead to pus abscesses in the lungs. Symptoms can range from mild bronchitis to severe pneumonia. Causing the patient to have a fever

Headache, cough, loss of appetite, shortness of breath, tiredness, chest pain, general muscle pain. Including possibly coughing up blood Sometimes these symptoms can be confused with tuberculosis or lung disease. Northeast and is considered to be a disease with a high mortality rate.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

อาหารเป็นพิษจากมันสัมปะหลัง

อาหารเป็นพิษจากมันสัมปะหลัง เป็นอาหารหลักของประชาชนมากกว่า 500 ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนา พบแหล่งผลิตใหญ่อยู่ใน อัฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้

ในประเทศต่างๆทั่วโลกพบผลิตมากที่สุดในโลก คือ บราซิล รองมาคือ ไทย ไนจีเรีย เซเร่ และอินโดนีเซีย มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 165,773,976 ไร่ ปลูกมันสำปะหลัง 7,831,495 ไร่ คิดเป็นอันดับ 5 ของประเทศ

พื้นที่ปลูกมากที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองมาคือ ตะวันออก เหนือ ตะวันตก และกลาง สามารถปลูก ระหว่างเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม และเดือน มกราคม-มีนาคม

มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ใช้ทำเอทานอลเพื่อผลิตเป็น แก๊สโซฮอลรองรับสถานการณ์น้ำมันราคาแพง และผลิตแป้ง มันอัดเม็ด

ชนิดหวาน ใช้เพื่อบริโภค มีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคต่ำ ไม่มีรสขม สามารถใช้หัวสดทำอาหารได้โดยตรง เช่น นำไปนึ่ง เชื่อม ทอด ซึ่งได้แก่พันธุ์ 5 นาที และพันธุ์ระยอง

อาหารเป็นพิษจากมันสัมปะหลัง

Food poisoning from cassava is a staple food for more than 500 million people in developing countries. Major production sites are found in Africa, Asia and South America.

In countries around the world, it is found most commonly in the world: Brazil, followed by Thailand, Nigeria, Serre and Indonesia. It has a total agricultural area of ​​165,773,976 rai, planted 7,831,495 rai of cassava, which is the fifth in the country.

The most planted area is Northeastern region followed east, north, west and center, can be planted between July – December and January – March

Cassava is one of the most important economic crops in Thailand. Used to make ethanol for the production of Gasohol supports the expensive oil situation and produces pellet starch.

Sweet type, used to consume. Contains low hydrocyanic acid content, no bitter taste, can be used directly for cooking, such as steamed, fried, 5 minutes, and Rayong variety.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

โรคติดเชื้อไวรัสไวรัสนิปาห์

โรคติดเชื้อไวรัสไวรัสนิปาห์ ทั้งสองโรคเป็นไวรัสที่ก่อโรคในสัตว์ ตั้งชื่อจากสถานที่พบในออสเตรเลียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่พบการติดเชื้อในมนุษยืในปี พ.ศ. 2537 และ 2542 ตามลำดับ

ไวรัสนิปาห์ก่อโรคไข้สมองอักเสบเป็นหลัก ในขณะที่ไวรัสเฮนดราก่อโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 2 ราย และเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบไม่รุนแรงอีก 1 ราย อย่างไรก็ตาม ลักษณะโรคทั้งหมดที่ก่อโดยไวรัส 2 ชนิดนี้ ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

สำหรับอาการที่เกิดจากการติดเชื้อมีได้ตั้งแต่ มีอาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงมีอาการมาก โคม่า และเสียชีวิต ได้แก่ ปวดศีรษะ เจ็บคอ วิงเวียน ซึมและสับสน ปอดอักเสบในการติดเชื้อไวรัสเฮนดรา ในผู้ป่วยที่มีอาการโคม่าจะเสียชีวิตภายใน 3 – 30 วัน อัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 50 อย่างไรก็ตามการติดเชื้อไวรัสในผู้ป่วยบางรายอาจเป็นแบบไม่มีอาการก็ได้

ไวรัสเฮนดรา (เดิมเรียกเชื้อไวรัสที่ก่อโรคในสัตว์กีบ) และไวรัสนิปาห์ เป็นเชื้อที่พบใหม่ในสกุล Henipaviruses ในวงศ์ Paramyxoviridae

โรคติดเชื้อไวรัสไวรัสนิปาห์

โรคติดเชื้อไวรัสไวรัสนิปาห์

Nipah Virus Infectious Diseases Both diseases are pathogenic in animals. Named from places found in Australia and Malaysia. This was the first area of ​​infection in humans in 1994 and 1999, respectively.

The Nipah virus is the main cause of encephalitis. While Hendra virus caused 2 respiratory infections and 1 mild meningitis, however, the exact nature of these two viruses is unknown.

For symptoms caused by infection, it can range from From mild to severe coma and death, including headache, sore throat, dizziness, and confusion, pneumonia in Hendra virus infection. In patients with coma, the death rate is approximately 50%. However, viral infections in some patients can be asymptomatic.

Hendra virus (Formerly known as the virus that causes the disease in the hoof) and the Nipah virus. Is a new infection found in the genus Henipaviruses in family Paramyxoviridae

Symptoms of dengue fever include fever, headache, sore throat, cough, vomiting, diarrhea, chest pain, and purulent discharge.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

West Nile Fever

West Nile Fever ไข้เวสต์ไนล์เป็นโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ แล้วนำเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์มาติดต่อสู่คน พบได้ทั่วไปในแอฟริกา เอเชียตะวันตก ตะวันออกกลาง

ยุโรป และหากติดเชื้อนี้เข้าไปจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น มีเหงื่อออก มีผื่นที่ผิวหนัง อ่อนเพลีย ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ซึม ปวดข้อ และมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หรือถ้ามีอาการรุนแรง จะมีอาการสมองอักเสบ หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้

Yellow Fever เป็นอีกหนึ่งโรคที่มียุงเป็นพาหะ และเกิดจากเชื้อไวรัส ที่ทำให้เกิดอาการตัวเหลืองหรือดีซ่าน ร่วมกับอาการไข้สูง ชีพจรเต้นช้าผิดปกติ

ปวดกล้ามเนื้อร่วมกับปวดหลัง ปวดศีรษะ หนาวสั่น เบื่ออาหาร ต่อมาจะมีอาการเลือดออกปาก ออกจมูก ตา กระเพาะอาหาร ทำให้เกิดอาการอาเจียนและถ่ายเป็นเลือด จนถึงไตวาย

ไข้ลาสซาเป็นไข้เลือดออกที่มีหนูเป็นพาหะ ติดต่อได้จากการสัมผัสละอองฝอยลมหายใจ หรืออุจจาระของหนูที่ติดเชื้อ อาการแสดงจะคล้ายๆ

อาการโรคไข้เลือดออก คือ มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ อาเจียน ท้องร่วง เจ็บหน้าอก และเป็นหนอง หากอาการหนักจะมีเลือดออก ช็อก และมีภาวะเกล็ดเลือดลดลงผิดปกติ

West Nile Fever

West Nile Fever

mosquito-borne disease. And brought the West Nile virus to contact people Common in Africa West Asia Middle East

Europe and if infected with this infection, you may experience fever, headache, chills, sweating, skin rash, weakness, inflamed lymph nodes, joint pain, and flu-like symptoms. Or if there are severe symptoms Will have encephalitis Or meningitis can be

Yellow Fever is another mosquito-borne disease. And caused by a virus That cause jaundice or jaundice Together with high fever An abnormally slow pulse.

Muscle pain with back pain, headache, chills, loss of appetite, followed by bleeding, mouth, nose, eyes, and stomach, causing vomiting and blood transfusions. Until kidney failure.

Lassa fever is rat-borne dengue fever. Can be transmitted from exposure to aerosols and breath. Or the feces of infected mice Symptoms are similar.

Symptoms of dengue fever include fever, headache, sore throat, cough, vomiting, diarrhea, chest pain, and purulent discharge.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

พิษจากก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด์

พิษจากก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด์ เป็นก๊าซพิษที่ซึ่งถ้ามีในบรรยากาศร้อยละ 0.35 ทำให้ถึงตายได้ ตัวอย่าง กรณีผู้ขับรถรับจ้างนอนหลับในรถ โดยเปิดเครื่องปรับอากาศรถยนต์ไว้

ทำให้ถึงแก่ความตายโดยไม่รู้สึกตัว สาเหตุมาจากก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด์ที่เกิดขึ้นจากเครื่องยนต์ ก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด์ เกิดขึ่นในกรณีที่ มีออกซิเจนไม่เพียงพอในการเผาไหม้ของสสาร ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ อาจเกิดขึ้นในโรงงานต่างๆ ในท้องถนนขณะที่มีการจราจรติดขัด

สำหรับรถยนต์ ที่มีเครื่องยนต์ทำงานเผาไหม้ไม่ปกติ จะเกิดก๊าซบอนโมนอกไซด์ออกมาทางท่อไอเสีย และอาจรั่วเข้าไปในตัวรถได้

ความเป็นพิษ เมื่อหายใจเอาก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด์เข้าไปในปอด ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเม็ดเลือดแดง ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน และถึงตายได้ จะสังเกตว่าผิวหนังของผู้ได้รับก๊าซพิษเป็นสีชมพู-แดงขึ้น

การแก้ไขเบื้องต้น นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีก๊าซนี้ ไปยังที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ให้ผู้ป่วยนอนราบศีรษะต่ำ ให้ร่างกายอบอุ่นเสมอ ถ้าหยุดหายใจต้องผายปอดทันที

พิษจากก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด์

พิษจากก๊าซคาร์บอนโมนอกไซด์

Carbon monoxide poisoning. is a toxic gas, which, if present, is 0.35% fatal in the atmosphere. With the car air conditioner turned on.

Make death unconsciously. Caused by carbon monoxide from the engine. Carbon monoxide Occurs in the event that There is not enough oxygen in the combustion of matter. Carbon May occur in various factories In the streets while there are traffic jams.

For cars With an abnormal combustion engine Will generate bimonoxide gas through the exhaust pipe And may leak into the car body.

Toxicity When breathing carbon monoxide into the lungs. Causing chemical changes in red blood cells This can lead to hypoxia and death. The skin of the person receiving the poison gas is pinkish-red.

Preliminary correction Remove the patient from the area where this gas is present. To a well-ventilated place Let the patient lie down, head low. Keep the body warm If breathing stops, have to breathe immediately.

For cars With an abnormal combustion engine Will generate bimonoxide gas through the exhaust pipe And may leak into the car body

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ภัยร้ายจากโลหะหนัก

ภัยร้ายจากโลหะหนัก ธาตุที่มีค่าความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำ 5 เท่า ขึ้นไป ซึ่งโลหะหนักบางชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกาย แมงกานีส ทองแดง และสังกะสี แต่โลหะหนักบางชนิดมีความเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ปรอท และแคดเมียม จัดอยู่ในกลุ่มธาตุกึ่งโลหะ

รวมอยู่ในกลุ่มโลหะหนักที่มีความเป็นพิษด้วย โลหะหนักเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้เองในธรรมชาติ โดยอาจมาจากการทำเหมืองแร่ โรงงานผลิตสารเคมี โรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน การทำแบตเตอรี่

การใช้ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชในการเกษตรกรรม แล้วจะถูกปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ หากไม่มีการบริหารจัดการกากของเสียที่ดี

จะทำให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักเหล่านี้ในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้ ทำให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนในอาหารสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่อนุญาตให้บริโภคได้อย่างปลอดภัย

โลหะหนักเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้เองในธรรมชาติ โดยอาจมาจากการทำเหมืองแร่ โรงงานผลิตสารเคมี โรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน การทำแบตเตอรี่

การใช้ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชในการเกษตรกรรม แล้วจะถูกปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ หากไม่มีการบริหารจัดการกากของเสียที่ดี จะทำให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักเหล่านี้ในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้

ภัยร้ายจากโลหะหนัก

ภัยร้ายจากโลหะหนัก

Heavy metal hazards Elements with a specific gravity of 5 or more than water, some of which are beneficial for the body, manganese, copper and zinc, but some heavy metals are toxic to the body. For example, mercury and cadmium are classified as semi-metallic elements.

It is also included in the toxic heavy metal class. These heavy metals are naturally occurring. It may come from mining. Chemical plant Power generation plant using coal Making the battery

The use of fertilizers and pesticides in agriculture. Then will be released into the environment and atmosphere Without good waste management

It will contaminate these heavy metals in the environment and enter the food chain. It causes food contamination that exceeds the approved safe consumption standard.

These heavy metals are naturally occurring. It may come from mining. Chemical plant Power generation plant using coal Making the battery

Use of fertilizers and pesticides in agriculture Then will be released into the environment and atmosphere If there is no good waste management It will contaminate these heavy metals in the environment and enter the food chain.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ภาวะไตวายเรื้อรัง

ภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นภาวะที่ไตค่อยๆ สูญเสียความสามารถในการทำงานลง ซึ่งสาเหตุหลักๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน รวมถึงสภาวะอื่นๆ

ไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต ซึ่งภาวะนี้อาจกินเวลานานนับปีโดยไม่มีอาการ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงมักตรวจพบโรคเมื่อประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลงไปมากและนำไปสู่ภาวะไตวาย ที่ไม่สามารถรักษาให้กลับมาทำงานเป็นปกติได้อีกต่อไป

ภาวะไตวายเฉียบพลัน การที่ไตสูญเสียการทำงานอย่างรวดเร็ว โดยเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่นภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต โรคในระบบทางเดินปัสสาวะ

การได้รับสารพิษ ผลข้างเคียงจากยา การรับประทานยาเกินขนาด รวมถึงผู้ป่วยอาการหนักจากโรคต่างๆ ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็มีโอกาสที่ไตจะฟื้นกลับมาเป็นปกติได้

ของเสียและน้ำจะคั่งค้างอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนแรง เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ผิวแห้ง คัน

กล้ามเนื้อเป็นตะคริวตอนกลางคืน ปัสสาวะลดลง ตัวบวม ตาบวม น้ำท่วมปอด หายใจไม่ถนัด นอนราบไม่ได้ ความดันโลหิตสูง มีภาวะซีด เลือดจาง และอาจถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตได้

ภาวะไตวายเรื้อรัง
57002156 – hand holding model of human kidney organ at body

ภาวะไตวายเรื้อรัง

Chronic renal failure is a condition in which the kidneys develop gradually. Lost the ability to work The main causes are diabetes, high blood pressure, obesity, among other conditions.

Nephritis, cystitis. Which this condition can last for years without symptoms In most cases, the disease is diagnosed when the renal function is significantly reduced and this leads to renal failure. That can no longer be maintained back to normal function.

Acute renal failure A rapid loss of function in the kidneys. Caused by various reasons Such as an infection in the bloodstream Urinary tract disease

Exposure to toxins Side effects from medication Taking an overdose of the drug Including patients with severe symptoms from various diseases If the patient is treated promptly, there is a chance that the kidneys will return to normal.

Waste and water remain in the patient’s body, resulting in symptoms such as nausea, vomiting, weakness, loss of appetite, insomnia, dry skin, itching.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ยาต้านไวรัส

ยาต้านไวรัส ใช้ป้องกันสำหรับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการรับเชื้อเอชไอวี เช่น คู่นอนของผู้มีเชื้อเอชไอวี ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พนักงานบริการชายและหญิง

ผู้ที่คู่นอนหรือตนเองใช้สารเสพติด ผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา เพร็พ กินเพื่อป้องกันก่อนการติดเชื้อ ต้องกินเป็นประจำทุกวันหลักการคล้ายการกินยาคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ท้อง ต้องกินก่อนมีพฤติกรรมเสี่ยง 1 สัปดาห์

ประสิทธิผลสูงสุด และกินทุกวันในช่วงมีพฤติกรรมเสี่ยง และต้องใช้เพร็พร่วมกับถุงยางอนามัย ใช้ป้องกันสำหรับกรณีบุคลากรทางการแพทย์ถูกเข็มที่สงสัยมีเชื้อเอชไอวีตำ ผู้ที่สัมผัสเชื้อจากอุบัติเหตุ ถุงยางแตก ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

หลังจากติดเชื้อเอชไอวีแล้ว กินเพื่อควบคุมปริมาณเชื้อเอชไอวี และลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปยังผู้อื่น

ใช้กินเพื่อการรักษาหลังจากรู้ผลการตรวจว่าติดเชื้อเอชไอวี การกินยาสามารถเริ่มกินได้ทันทีเมื่อมีความพร้อม และกินให้ตรงเวลา สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

ยาต้านไวรัส

ยาต้านไวรัส

Antiretroviral drugs is used as a preventative measure for people who are at high risk of HIV infection, such as a sex partner of someone living with HIV. People who have sex without a condom every time. Men who have sex with men Male and female service staff

People whose sexual partner or self uses drugs. People infected with a sexually transmitted infection within the past 6 months. Must be eaten on a daily basis, similar to oral contraceptives to prevent pregnancy. Must eat 1 week before engaging in risky behaviors.

Maximum effectiveness And eat every day during risky behaviors And must be used in conjunction with a condom Use as a precaution in case of suspected HIV needle being infected by a needle. Those exposed to the infection from a broken condom accident were sexually abused.

After being infected with HIV Eat to control HIV intake. And reduce the transmission of HIV to others.

This is used as a therapeutic treatment after being diagnosed with HIV. Taking the medicine can start taking it as soon as it is ready. And eat regularly on time.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

พิษจากยารักษาโรค

พิษจากยารักษาโรค ยาทุกตัวย่อมมีทั้งคุณและโทษควบคู่อยู่ด้วยเสมอ ในการใช้ยาจึงต้องใช้อย่างรู้เท่าทันว่ายาแต่ละตัวออกฤทธิ์อย่างไร, ใช้ขนาดเท่าไหร่, นานเท่าไหร่ และอาจมีโทษอะไรได้บ้าง ถ้าหากไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ควรใช้ยาอย่างพร่ำเพรือ

การใช้ยาเกินขนาด กินแอสไพริน ขนาดมาก ๆ ทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด (Acidosis) ถึงตายได้ นพาราเซตามอลขนาดมาก ๆ อาจทำลายตับ เกิดภาวะตับวายเฉียบพลันถึงตายได้

ผลข้างเคียงของยา ยาทุกตัวจะมีผลที่ไม่เป็นคุณหรือเป็นโทษ อยู่ควบคู่กับประโยชน์ของตัวยาเสมอ ทำให้ระคายเคืองต่อกระเพาะ (กัดกระเพาะ) เป็นโรคกระเพาะ/แผลเพ็ปติกได้ เช่น ยาแอสไพริน , ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์(NSAID) , สเตอรอยด์(Steroid) , รีเซอร์พีน(Reserpine)

ทำให้หูหนวก เสียการทรงตัว หรือเป็นพิษต่อไต เช่น สเตรปโตไมชิน(Streptomycin), คานาไมซิน (Kanamycin) ทำให้เกิด

การแพ้ยา อาการแพ้ยาเป็นสิ่งที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในคนที่มีประวัติแพ้ยาชนิดใดชนิดหนึ่งมาก่อน และคนที่มีประวัติของโรคภูมิแพ้ (เช่น หืด, หวัดเรื้อรัง, ลมพิษ, ผื่นค้น)

พิษจากยารักษาโรค

พิษจากยารักษาโรค

Medicinal poisoning Every drug has both you and a penalty. When using drugs, you need to know exactly how each drug works, at what dosage, how long it takes, and what potential harms it may have. If not really necessary Do not use drugs simultaneously.

An overdose, taking large doses of aspirin can lead to fatal acidosis (acidosis). Large doses of paracetamol can damage the liver and lead to fatal liver failure.

Drug side effects All drugs have negative or negative effects. Is always in conjunction with the benefits of the drug Causes irritation of the stomach (gastric bites), gastritis / ulcers, Epi, such as aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), steroids (Steroid), reserpene ( Reserpine)

Deafness Lose balance Or nephrotoxicity such as streptomycin and Kanamycin cause

Drug allergy is a common thing. Especially in people with a history of allergic reaction to any type of drug before. And people with a history of allergies (such as asthma, chronic colds, hives, rashes)

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

บิดบาซิลลารี่

บิดบาซิลลารี่ โรคที่ทำให้เกิดอาการใน ระบบทางเดินอาหาร อันได้แก่ ปวดท้อง ท้องเดิน ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง อาจจะถ่ายครั้งละมากๆ หรือน้อยก็ได้ อุจจาระจะมีลักษณะพิเศษ คือ มีมูกปน เลือด หรือในบางครั้งจะมีมูกอย่างเดียว และมีอาการ ปวดถ่วงบริเวณทวารหนัก

ระยะฟักตัว หลังจากรับเชื้อเข้าไปประมาณ ๑- ๗ วัน จะเริ่มมีอาการของโรค โดยเฉลี่ยแล้วระยะ ฟักตัวของโรคจะสั้นกว่า ๔ วัน
ลักษณะอาการ ผู้ป่วยที่เป็นบิดลบะซิลลารีนั้น จะเริ่มป่วยทันทีโดยมีอาการอุจจาระร่วง มีอาการปวด ถ่วงทวารหนัก อุจจาระเป็นน้ำ มีมูกหรือเลือดปน และถ่ายบ่อยๆ นอกจากนี้ยังมีอาการไข้สูงอีกด้วย บาง รายที่มีอาการอ่อนจะมีอาการต่างๆ ดังกล่าวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การติดต่อเชื้อโรคจะแพร่ออกมากับอุจจาระ ของผู้ป่วย เชื้อนี้จะลงไปปนเปื้อนอยู่กับน้ำ และอาหารได้ เชื้ออาจติดไปกับมือของผู้ป่วย โดยการปนเปื้อนโดยตรง หรือโดยแมลงวันเป็นพาหะนำไป ระหว่าง ที่ป่วยจะมีเชื้อออกมากับอุจจาระตลอดเวลา และเชื้อจะหมดไป ภายในเวลา ๒-๓ สัปดาห์ ในบางรายอาจพบว่า เป็นพาหะอมโรคได้ แต่น้อยกว่ากรณีของไข้ไทฟอยด์

โรคนี้เป็นโรคประจำถิ่นอยู่ในเขตร้อน โดย เฉพาะประเทศไทยของเรามีรายงานผู้ป่วยทุกๆ ท้องที่ ทุกๆ ปี ทั้งนี้เนื่องจาก การสุขาภิบาลเกี่ยวกับอาหาร และน้ำบริโภคยังไม่ดีพอ

Man suffering from stomach ache because he has diarrhea

บิดบาซิลลารี่

Basillary dysentery The digestive system, including abdominal pain, diarrhea, frequent defecation May be taken a lot at a time Or less The feces are characterized by bloody mucus, sometimes mucus only, and pain in the rectal area.

Incubation period About 1-7 days after receiving the infection, symptoms of the disease will begin. Average The incubation of the disease is shorter than 4 days.
Symptoms Patients with dysentery, Basillary Will become ill immediately with diarrhea, pain in the rectum, watery stools With mucus or blood and frequent bowel movements are also accompanied by high fever, some with mild symptoms will have symptoms That said, only a little.

The infection spreads through the feces of the patient. The infection can pass into the contaminated water and food. The infection may infect the patient’s hands. By direct contamination Or by flies as carriers, during illness, the feces will always be infected. And the infection will disappear within 2-3 weeks in some cases may find that Can be a carrier of disease But less often than the case of typhoid fever.

This disease is endemic to the tropics, especially in our country, with cases every year being reported every year. Food sanitation And the drinking water is not good enough.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพได้ที่ Google

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<